'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Destekler' Arama Sonuçları (26 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Destekler' Arama Sonuçları (26 sonuç)

Gerek lisans üstü eğitim için gerekse de proje kapsamında dışarıda geçirilen süreler için Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Portalına online giriş yapılarak gerekli bildirimler sistem üzerinden yapılmalıdır. Lisans üstü eğitim için başvurulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ön onay alınması gerekmektedir. Bunun için portala ders programı ve lisansüstü programa kayıt belgesini eklemek gerekmektedir. Ayrıca lisans üstü eğtim kapsamında dışarıda geçirilen süreleri teşvike konu edebilmek için ilgili Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin 1 yıldır bu statüde olması ve ilgili personelin bu merkezde 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Dışarıda geçirilen süreler yalnızca ders saatlerini kapsamaktadır.

2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sektörler dışında Ar-Ge Merkezi olmak için gerekli asgari TZE Ar-Ge personel sayısı 15'tir. Mevzuat değişikliği sonrasında firmanın personel sayısını 15 TZE'ye düşürmesi teşviklerden faydalanmasına engel teşkil etmeyecektir. Önemli nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır. 2018 yılında Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilecek asgari TZE Ar-Ge personel sayısında bir değişiklik yapılmıştır ve 30 olarak uygulanacak sektörler yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile ekteki gibi tespit edilmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız. 

"5746 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği; - Türkiye’deki özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, - Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-Ge projeleri, - Rekabet öncesi işbirliği projeleri, - Teknogirişim sermayesi desteği, - Tasarım tescil desteği, - Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin indirim, istisna, destek ve teşvikleri kapsamaktadır. Dolayısıyla Horizon projeleri de 5746 sayılı Kanun kapsamına girmektedir."

Uluslararası belgelendirme faaliyetleri ile ilgili 5746 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir teşvik veya istisna bulunmamaktadır.

TÜBİTAK'tan onay almış projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler de 5746 sayılı Kanuna ilişkin indirim, istisna, destek ve teşviklerden faydalanabilmektedir.

5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler: Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası ve Temel Bilimler Desteği'dir. Bu destek ve teşviklerden sadece temel bilimler desteği Ar-Ge merkezlerine özel sağlanan bir destektir.

5746 sayılı Kanun 3.madde 9.fıkrada ve 5746 Uygulama Yönetmeliği 14. madde 4.fıkrada belirtildildiği üzere; sipariş verenler, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz.

Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeler Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilen harcamalardır. Ayrıca söz konusu dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin bu harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %50’sini geçemez. Bu harcamalar için ayrı bir destek veya teşvik söz konusu değildir.

Öncelikle sipariş veren ile siparişi alan arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Siparişi alan, her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla yararlanılabilecek toplam Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısını Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından beyanname verme sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirir. Sonrasında ise Ar-Ge ve tasarım merkezlerince verilecek Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarlarını gösteren liste taraflarca bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

Siparişi alan Ar-Ge veya tasarım merkezi olmalı iken, siparişi verenin Ar-Ge veya tasarım merkezi olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak siparişi verenin Ar-Ge veya tasarım indiriminden faydalanabilmesi için kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefi olması gerekmektedir.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeleri kapsar. Söz konusu analiz hizmetlerinin üniversitelerden alınmasında herhangi bir engel yoktur.

Ar-Ge veya tasarım merkezi olduktan sonra merkezde gerçekleştirilen projelerin kaç kişiyle gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit yoktur.

5746 sayılı Kanun kapsamında öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Öğretim elemanları üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilebilirler. Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı yıl sonrasında bir yıldır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, TZE Ar-Ge veya tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınır. Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bazı sektörler dışında Ar-Ge Merkezi olmak için belirlenen asgari TZE Ar-Ge personeli sayısı 15'e düşürülmüştür.

Gerek Ar-Ge/Tasarım Merkezi olunması nedeniyle gerekse de TÜBİTAK/TEYDEB projeleri neticesinde tabi olunan kanun 5746 sayılı Kanun'dur. 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler her iki durumda da aynıdır. TÜBİTAK projenizin olması nedeniyle TÜBİTAK'tan belli destek oranlarında hibe/geri ödemesiz destek alınması dışında vergisel teşvik mekanizmlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvikler şunlardır: Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası  ve Temel Bilimler Desteği'dir. Bu destek ve teşviklerden sadece temel bilimler desteği Ar-Ge merkezlerine özel sağlanan bir destektir. 

"5746 sayılı Kanunun 6 Seri Nolu Tebliğinin 2/9.maddesinde "" Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabileceği"" ifade edilmiştir. Diğer yandan aynı tebliğin 8/3.maddesinde "" Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler kapsamında yapılacak harcamalar dolayısıyla ortaya çıkacak Ar-Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir "" ifadelerine yer verilmiştir. Buradan hareketle siparişe dayalı bir projenin var olması halinde, siparişin 1 Mart 2016 tarihinden sonra alınmış olması şartıyla ve Ar-Ge merkezi belgesinin onay tarihinden sonraki faaliyetleri kapsamak kaydıyla tüm indirim, istisna ve teşviklerden yararlanılabilecektir. Bu kapsamda hesaplanan Ar-Ge /tasarım indiriminin % 50 'si siparişi verenin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde söz konusu merkezler tarafından kullanılabilecektir. Bunun haricinde Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, bu kapsamda yapılan harcamalar dolayısıyla ortaya çıkan indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılabilir."

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen demirbaşların (amortismana tabi iktisadi kıymetler) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanan amortisman tutarı Ar – Ge/tasarım indirimine konu edilebilir.   

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamaları kapsamında mükelleflere yapılan mal, hizmet teslimleri ve ithalat esnasında yüklenilen katma değer vergisi dönem içerisinde hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir. Bunun dışında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Araştırma Laboratuvarlarında faaliyette bulunan şirketlerin; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın aldıkları yeni makine ve teçhizat teslimleri 1 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere KDV 'den istisna edilmiştir. Yeni makina ve teçhizatın kullanılmamış olması şartı bulunmakla beraber, makine teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı Yönetmeliğin 7 maddesinde açıklanmıştır. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştrilen Ar-Ge/tasarım faaliyeti ile direkt ilgili olmayan etkinlik giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilmesi mevzuat hükümlerine aykırıdır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan ve Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar aşağıdaki gibi kategorileştirilmektedir: a) İlk madde ve malzeme giderleri b) Amortismanlar c) Personel giderleri ç) Genel giderler d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler e) Vergi, resim ve harçlar

Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilen projeler için TÜBİTAK ya da KOSGEB gibi kamu kurumlarından hibe/geri ödemesiz destek/fon alınabilir. Gerek Ar-Ge Merkezi olmanız gerekse de kamu kurum tarafından fonlanan bir Ar-Ge projeniz olması nedeniyle aynı kanundan (5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ) faydalanmaktasınız. Dolayısıyla bu 2 durumda da vergisel teşviklerde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

Ar-Ge veya tasarım merkezi başvurusu sırasında Ar-Ge veya tasarım projelerinin bir kamu kuruluşu tarafından destek alması gerekmemektedir. Bununla birlikte ulusal ya da uluslararası kuruluşlardan destek alınmış olması, başvuru değerlendirme aşamasında yürütülecek projelerin Ar-Ge veya tasarım projesi olma niteliklerini destekleyecektir. Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezi olunması sonrasında, Değerlendirme ve Denetim Komisyonunca yapılacak kontrollerde, Ar-Ge ve tasarım merkezinde yürütülecek faaliyetin devamlılığı ile ilgili TÜBİTAK tarafından yürütülen destek projelerine başvurularak projelerin tamamlanması talep edilebilecektir.

Ar-Ge ve tasarım projeleri ile ilgili olması durumunda, 5746 sayılı Kanun Yönetmeliğinin 7/d maddesine göre dışarıdan sağlanacak hizmet alımları, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemek şartı ile, Ar-Ge indirimine konu edilebilmektedir. Mevzuat hükmü şu şekildedir: 7/d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

5746 sayılı Kanun kapsamında öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilebilmeleri dışında yurt dışından danışmanlık hizmeti veren akademisyenler için ayrıca destek veya teşvik bulunmamaktadır.

Merhaba,

16.02.2016 tarih ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 28. Maddesi ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine ve 4691 sayılı Kanuna ek 2. maddesi ile;

“Bu Kanun kapsamında yürütülen (yazılım 4691) Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.”

ibaresi eklenmiştir.

İlgili düzenlemeleri incelediğimizde istisna uygulanacak gümrük vergisi ve her türlü fona ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmemiştir. Buna rağmen yapılan düzenlemenin oldukça net olduğu kanaatindeyiz. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunun da “her türlü fondan” ibaresine bariz girdiği kanaatindeyiz. Bu yöndeki uygulamaya KKDF’nin dahil olmaması için özel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz.