'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Diğer Süreç İşlemleri' Arama Sonuçları (10 sonuç)

'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Diğer Süreç İşlemleri' Arama Sonuçları (10 sonuç)

Tasarım Merkezinde yürütülen tasarım projesi faaliyetleri kapsamında prototip imalatı bir tasarım adımı olarak kabul edilebilir.

Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen kriterlerin devamlılığı açısından Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin fiziki alan yeterliliği, personel giriş çıkışları bu kapsamda denetlenecektir. Bu denetimler en geç iki yılda bir yapılacağı için personelin giriş ve çıkışlarının kontrolü ile ilgili bir denetimde hazır edilebilmesi açısından en az 2 yıl için saklanmasını öneriyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 yılda bir denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz. Tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Adres değişikliği yapılmadan önce veya ek fiziki alan talebi olması durumunda bu değişikliklere ilişkin bilgiler, işletme tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yerinde inceleme yapmak üzere en az bir izleyici görevlendirilebilir. Değişikliklere ilişkin bildirimde bulunan işletme, organizasyon yapısı içinde Ar-Ge veya tasarım merkezi için gerekli asgari şartları sağlamaya devam etmesi ve bu şartları devam ettirmesi koşuluyla Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi için yeniden başvuru yapmaksızın Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu onayı esas alınarak yararlanmaya devam eder. Tür veya unvan değişikliklerinde karar Bakanlıkça verilir.

Tasarımcı olmak için mevzuatta belirtilen kriterler sağlandığı müddetçe tasarım merkezinde tasarımcı olarak çalışılabilir. Tasarımcı 5746 sayılı Kanunda şu şekilde tanımlanmıştır: Mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişiler.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri, normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri alabilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

Tasarım projeleri, tasarım merkezlerinin 5746 sayılı Kanun kapsamında bu merkezlere STB (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından verilen destek ve teşviklerin devamlılığını sağlamaları için gerçekleştirmeleri gereken projelerdir. STB dışında bina ve yerleşkeden bağımsız; tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri de Ekonomi/Ticaret Bakanlığı'nın yürütücülüğünde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaktadır. Ancak Ekonomi/Ticaret Bakanlığı'nın Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan başka bir destek programı kapsamında yararlandırılmaz. Dolayısıyla Tasarım Merkezleri'nin bu desteğe başvurmamaları Ekonomi/Ticaret Bakanlığı tarafından telkin edilmektedir. 

Tasarım merkezi tasarım projelerinin tasarımcı tarafından yürütüldüğü, tasarım faaliyetlerinin desteklendiği, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir. Burada 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenen faaliyetler sadece tasarım faaliyetleridir. Ar-Ge Merkezleri ise; Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir. Mevzuata göre tasarım merkezinden Ar-Ge merkezine veyahut Ar-Ge merkezinden tasarım merkezine geçişi engelleyen kanuni bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak birimler Ar-Ge veya tasarım merkezleri statülerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili faaliyetlerini sürekli olarak gerçekleştirmelidirler.

Mevzuata göre tasarım merkezinden Ar-Ge merkezine veyahut Ar-Ge merkezinden tasarım merkezine geçişi engelleyen kanuni bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak birimler Ar-Ge veya tasarım merkezleri statülerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili faaliyetlerini sürekli olarak gerçekleştirmelidirler.

Ar-Ge veya tasarım merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktadır.