'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Mali Uygulamalar' Arama Sonuçları (37 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Mali Uygulamalar' Arama Sonuçları (37 sonuç)

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği'nin 4.maddesi (b) ve (ö). fıkralarına göre; Ar‐Ge Merkezi/ Tasarım Merkezi:"Ar‐Ge, yenilik ve tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar‐Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketleri.." olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak için şirketin sermaye yapısı konusunda bir sınırlama getirilmemiştir.

Ar-Ge Merkezinde yürütülecek, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılacak ithal eşya için gümrük vergisi istisnasından Bakanlık onayı ile faydalanılabilmektedir. Başvuru sırasında ithal edilecek eşyanın üretimde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bilgi verilmesini ve bu konuda onay alınmasını önermekteyiz.

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesinde harcamaların Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir.1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 10.2.6. Maddesinde; -"Kurumların, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorunda oldukları, -Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çercevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamaların doğrudan gider yazılabileceği, -Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde aktifleştirilmesi gereken tutarların, amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

"Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sinin indirime konu edilmesi için gerekli kriterlerden biri de tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısının bir önceki yıla göre %20 artış göstermesidir. 1'den 2'ye çıkartılan patent sayısı dolayısıyla bu ek destekten faydalanmaya hak kazanıldığını söyleyebiliriz. "

5746 Sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Tebliğinin 3.Maddesinin 7. bendinde " 5746 sayılı Kanun kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personel, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmaycaktır. " denilmektedir.

8.bendinde ise " Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları  Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır." denilerek teşvike konu çalışma saatinde bir sınırlama getirilmiştir.

1 hafta boyunca Ar-Ge kapsamında çalışan sigortalı personelin haftasonu tatillerine ilişkin ücretleri de teşvike konu edilir. Ancak sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Bu ödemeler, destek kapsamına girmeyen aylık prim ve hizmet belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

Yurt dışından alınacak Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili test süreçleri dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet olarak değerlendirilerek Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. Burada test sürecinin yurt içinden veya yurt dışından sağlanması konusunda bir ayrım yoktur. Dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde Ar- Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir.

Eğitim harcamalarının "genel giderler" grubunda yer alması sebebiyle, bu eğitimlerin münhasıran ve doğrudan Ar-Ge faaliyetleri kapsamında olması gerekmektedir. Uygulamada Ar-Ge'ye ilişkin teknik eğitimler Ar-Ge harcaması olarak kabul edilmekte iken, kişisel gelişim gibi diğer eğitimler teşvik kapsamına alınmamaktadır.

Ar-Ge Merkezi olunması nedeniyle personel ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ve sigorta prim tutarlarından destek ve teşvik tutarları ilgili giderden mahsup edilerek oluşan Ar-Ge harcamalarının netleştirilmesi gerekmektedir.

6 Seri No'lu 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği; 4. Madde:Genel Giderler; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar. Bu kapsamda dikkate alınabilecek giderler, münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan yerlere ilişkin katlanılan giderler ile bu faaliyetlerle doğrudan ilgili diğer giderlerdir. Dolayısıyla, kiralanmak suretiyle edinilen ve münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin kira giderleri de bu kapsamdadır.

"5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 8 / (10) Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur. 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama genel tebliğine göre, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesi için gelir tablosu hesaplarından 750 Araştırma Geliştirme Giderleri ve bilanço hesaplarından 263 Araştırma Geliştirme Giderleri hesapları kullanılmalıdır. "

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği'nin 8.maddesi Ar‐Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları (4) fıkrasına göre; hesaplanan Ar‐Ge ve tasarım indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırlarına yazılır. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEK ZORUNDA MI?

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 10.maddesi gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına göre, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 31/12/2023 tarihine kadar, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No'lu Tebliğ'in 4. Maddesi Bildirim ve Beyan; MADDE 4 – (1) Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge tasarım kapsamında çalışan personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 "Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir. 5746 sayılı Kanun kapsamında, “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği “ hüküm altına alınmıştır.Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında hesaplanan istisna damga vergisi muhtasar beyanname üzerinde hesaplanan toplam damga vergisinden düşülerek yararlanılabilir.

Ar-Ge indirimine konu edilebilen, SGK veya gelir vergisi teşvikinde dikkate alınabilen ücretlerde herhangi bir sınırlama yapılmamış ancak, teşvikten faydalanılan sürenin her hal ve takdirde haftada 45 saate isabet eden ücret tutarını geçemeyeceği belirtilmiştir.

"10/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Siparişe dayalı Ar‐Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri MADDE 14 – (1) Kanun kapsamında Ar‐Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar‐Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. (2) Ar‐Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar‐Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar‐Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir. (3) Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler dolayısıyla ortaya çıkacak Ar‐Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir. (4) Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar‐Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar‐Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilir. Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar‐Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar‐Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılır. Sipariş verenler, Ar‐Ge ve tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında kalan bu Kanun kapsamındaki diğer teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz."

Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan desteklerin Ar-Ge İndirimi uygulaması açısından nasıl dikkate alınacağı ile ilgili olarak 5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'nin 8. Maddesinde “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte işletmeden tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Yönetmelikte yer alan bu ifadeden de anlaşılacağı üzere alınan hibe mahiyetindeki destek tutarları Ar-Ge İndirimi hesaplaması yapılırken mutlak surette dikkate alınmalıdır. Ar-Ge İndirimi tutarı hesaplanırken, bu tutarların, Ar-Ge İndirimi matrahından düşülmesi gerekmektedir.

5746 sayılı Kanuna tabi herkes için uygulama aynıdır. Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesinde harcamaların Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği'nin "Ar-Ge indirimi uygulama esasları" başlıklı 8. maddesinde; "-Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamaların Vergi Usul Kanunu'na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, -Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkan kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hallerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılması gerektiği" belirtilmiştir. 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 10.2.6. Maddesinde ise; -"Kurumların, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorunda oldukları, -Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çercevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamaların doğrudan gider yazılabileceği, -Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde (Örneğin, kanser ilacı geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi gerekecektir.) aktifleştirilmesi gereken tutarların, amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

Hayır bedel konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 5746 Sayılı Kanunun 3/8 Maddesinde ve Yönetmeliğin 13.Maddesinde Gümrük Vergisi İstisnası aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

1. Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

2. Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip işletmeler ile destek kapsamına alınmış olan rekabet öncesi işbirliği projeleri kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik veya tasarım ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere Bakanlığın uygun göreceği eşyalardan oluşur.

3. Bu istisnadan yararlanacak ikinci fıkra kapsamındaki işletmeler, başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden Genel Müdürlüğe gönderir.

4. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu aynı iş günü içinde onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde başvuru hakkında görüş almak üzere konusunda uzman en az bir izleyici görevlendirebilir. Mevzuatta İthallat rakamıyla ilgili arge harcaması sınırı bulunmamaktadır.

Kanunda ve yönetmelikte istisnaya konu eşya şu şekilde tanımlanmıştır: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Dolayısıyla ithal edilen eşyanın nasıl bir nitelikte olması gerektiği konusunda bir sınırlama yapılmamıştır.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir. Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilir. Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılır. Sipariş verenler, Ar-Ge ve tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında kalan bu Kanun kapsamındaki diğer teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz. Her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla yararlanılabilecek toplam Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısı, Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından beyanname verme sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirilir.

5746 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan gelir vergisi stopajı teşviki iş veren için düzenlenmiş bir teşviktir. Personellerin elde edeceği ücretlere etkisi söz konusu değildir.

Hafta tatilinin istisna kapsamında değerlendirilmesi sırasında iş kanunu açısından çalışılmış gibi sayılan süreler istisnanın uygulanmasında engel teşkil etmeyecektir. Yalnız fiilen Ar-Ge faaliyetlerinde geçirilmeyen süreler için istisna söz konusu değildir.

Sigorta prim borcu olan şirketlerin 5746 sayılı Kanun'da tanımlanan sigorta primi desteğinden yararlanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Ancak SGK Sistemi mevzuatta belirtildiği şekilde uygulamaya izin vermediği için pratikte zamanında ödemesi yapılmayan primlere ilişkin 5746 sayılı Kanuna ilişkin sigorta prim desteğinden faydalanılamamaktadır. Vergi borcu olan firmaların da vergi borcunun olması 5746 sayılı Kanun kapsamında firmanın gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılmasına engel değildir.

Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar- Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin ilgili dönemde yapılan harcamalar, proje kapsamında ilgili dönemde ya da yılda gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

Evet, bu oran %50'ye çıkartıldı.

Bir harcamanın Ar-Ge, yenilik veya tasarım gideri sayılıp, Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi ve bu giderin vergi matrahından düşülebilmesi için Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyeti kapsamında kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında yapılan harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ar-Ge indirimine konu makine ve taçhizatların amortisman giderleri, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında beyan edilmesi gereken sigorta primine esas kazançlar 5746 sayılı kod ile bildirilmelidir. Eksik gün nedeni 13-Diğer Nedenler olmalıdır.

Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

5746 sayılı Kanunda proje satışına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Proje kapsamında uygun şekilde satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler için tıklayınız. 

Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için; Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya Kanunda belirtilen vakıflardan, teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden, uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK’tan alınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmaz.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılacak ve amortisman ayrılan bu tutarlar Ar-Ge indirimine konu edilebilecek.

Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için 5746 sayılı Kanun yönetmeliğinin 9. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri haricinde kalan projeler ve Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlananlar için ayrıca yeminli malî müşavir tasdik raporu aranmaz. Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak veya merkez sertifika sürdürülebilirliğini sağlamak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limiti bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir ve merkez sertifikasını aldıktan sonra istediği kadar proje yürütebilir . Önemli olan nokta; asgari TZE personel sayılarına ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır.

Temel bilimler mezunu personeller için verilecek brüt asgari ücret desteği 2 yıldır. Bu destekten işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda; her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir. Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. Temel bilimler desteği başvurusunu "Temel Bilimler Desteği Ödeme Talep Formu" doldurularak 2 nüsha şeklinde, aşağıda sayılan eklerle birlikte her bir personel için ay bazında tasniflenmiş olarak;

1.       SGK prim dökümü (her ay için)

2.       Maaş bordrosu (her ay için)

3.       Kişiye maaş ödemesinin yapıldığına ilişkin banka dekontu (her ay için)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmesi ve portal üzerinde düzenleme yapılıncaya kadar bu ıslak imzalı formların taranarak diploma ile birlikte portala yüklenmesi gereklidir.

Ek Formların da ıslak imzalı halde (eklerin de işletme yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanarak) 2 nüsha şeklinde olması gerekmektedir.

Merhaba Esra Hanım,

5746 sayılı Kanunun 3. Maddesinde Ar-Ge ve Tasarım indirimine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde Ar-Ge harcamalarının aktifleştirilmesi ve amortisman yolu ile itfa edilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının projelerin sonunda gayrimaddi hakka ulaşılması durumunda itfa edilmesi, gayrimaddi hakkın oluşmaması durumunda ise gider yazılması ilgili mevuat kapsamında esastır.

Ar-Ge Faaliyetleri sonunda elde edilen gayrimaddi hakkın kullanım amacına uygun olarak amortisman giderinin değerlendirilmesinin önünde ise bir engel bulunmamaktadır. Buna göre ilgili gayrimaddi hakkın üretim safhasında yarattığı fayda üzerinden amortisman giderlerinin üretim maliyetleri içerisinde değerlendirilmesi mümkündür.

Bununla birlikte ilgili proje harcamalarının Ar-Ge indirimine konu edilmesinde de bir sıkıntı bulunmamaktadır.