'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (20 sonuç)

'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (20 sonuç)

Temel bilimler mezunu personeller için verilecek brüt asgari ücret desteği 2 yıldır. Bu destekten işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler, ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda; her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir.

Tasarım personeli olarak değerlendirilebilecek kişiler tasarımcı ve teknisyen olarak 2'ye ayrılmaktadır. Tasarımcı; üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri kapsamaktadır. Tasarım ile ilgili Yükseköğretim Programları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. İlgili listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. Teknisyen ise; en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır.  

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler tasarımcı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bölümler dışındaki başka bölümlerin lisans mezunları tasarım bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahiplerse tasarımcı olarak kabul edilebilecektir. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Tasarım Merkezi olmak için gerekli minimum TZE personel sayısı 10'dur ve bu sayı tasarımcı ve teknisyen için toplam yakalanması gereken sayıdır. Tasarımcı ve teknisyen için ayrı ayrı belirlenmiş bir sayı kriteri bulunmamaktadır. Ancak tasarım projelerini yürütecek kişi tasarımcı olacağı için tasarımcı ve teknisyen arasındaki oran firmalarca bu husus dikkate alınarak düzenlemelidir.

Söz konusu faaliyetler Tasarım Merkezi çatısı altında gerçekleştirilecekse eğer tasarım merkezi için en az 10 TZE tasarım personeline ihtiyaç bulunmaktadır. Tasarım personeli tasarımcı ve teknisyen olarak sınıflandırılmaktadır. Tasarımcı; üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, teknisyen ise; en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır. Şu an için kimya mühendisleri tasarımcı kabul edilebiliyorken, kimya bölümü mezunu personel tasarımcı kabul edilememektedir.  Tasarım ile ilgili Yükseköğretim Programları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. İlgili listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Tasarım Merkezi için asgari şartlar sağlanmadan başvuru yapılmamalıdır.

Şirket sahibi/ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Şirket ortakları dışında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir. (5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Madde 10, 5.Fıkra. )

İlgili mevzuatta konuyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte tasarım projelerinde görev alabilecek yetkinliğe ve tecrübeye sahip personeller sektör ayrımı yapmadan tasarımcı olarak değerlendirilebilecektir. Tasarımcı; üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri kapsamaktadır. Dolayısıyla inşaat mühendisleri tasarımcı olarak kabul edilebilmektedir. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Yabancı uyruklu personel istihdamı için herhangi bir teşvik bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı uyruklu Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılmasında kolaylık sağlayacak düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları, bu kişileri çalıştıracak işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.

Tekstil öğretmenliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tasarımla ilgili Yüksek Öğretim Programları arasında yer almaktadır ve bu bölümden mezun kişiler tasarımcı olarak sayılmaktadır. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

Tasarımcı kabul edilebilmek için mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerden mezun en az lisans derecesine sahip olunması veya tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip olunması gerekmektedir. Makine Teknik Öğretmenliğinden mezun kişiler tasarımcı olarak kabul edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tasarımla ilgili yüksek öğretim programları listesi için tıklayınız. 

Tasarım merkezi olmak ve olduktan sonra bu yapı için sağlanan destek ve teşviklerden faydalanmak için asgari personel şartı olan 10 TZE tasarım personel istihdam etme şartını sağlamanız gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Teknik eğitim fakültelerinin tamamı değil ancak bazıları bu listede yer almaktadır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Kamu kurumlarından destek alarak ya da öz kaynaklarla yapılan projelerdeki A/A sayısı, tasarım merkezlerinde yürütülen projelerdeki A/A sayısından daha farklı olabilir. Çünkü örneğin kamu kurumunun (TÜBİTAK gibi) projeleri fonlayacağı kapsam bir çok nedenle sınırılandırılabilmektedir. Bu durum projenin tasarım merkezinde de aynı A/A'la gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmez.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Teknik eğitim fakültelerinin tamamı değil ancak bazıları bu listede yer almaktadır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği'nden faydalanılan personeller Ar-Ge veya Tasarım Merkezi personeli olarak beyan edilebilir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde istihdam edilen yani vergi ve SGK teşviklerinden faydalandırılan personeller için de nitelikli eleman desteğine başvuru yapılabilmektedir.

Hayır, destek personel sayısı 10 TZE personel sayısına dahil değildir. Destek personeli sayısı, TZE personeli sayısının %10'u olarak hesaplanmalıdır.

Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilecek tasarım projelerinin yürütücülüğünü tasarımcı yapmak zorundadır. Dolayısıyla tasarım merkezi olunmasa bile tasarım projelerinin yürütülmesi için Ar-Ge merkezinde tasarımcı kabul edilebilecek nitelikte personellerin bulunması gerekmektedir.

Ar-Ge Merkezi bulunan bir şirketin Tasarım Merkezi de kurmasında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge Merkezi içerisinde tasarım faaliyetleri de desteklendiği için tasarım personel giderleri gibi tasarım projeleri ile ilişkili tüm faaliyetler 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir. Bu nedenle Ar-Ge Merkezi olan bir firmanın Tasarım Merkezi kurmasına gerek bulunmamaktadır. Aynı personel hem Ar-Ge hem de tasarım projesinde çalışabilir ancak her bir personelin aylık çalışma zamanı 1 A/A değerini geçmeyecek şekilde projeler arasında dağıtılmalıdır.