'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Proje' Arama Sonuçları (6 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Proje' Arama Sonuçları (6 sonuç)

Teknoyatırım kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün için Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alınması koşuluyla KOSGEB'e başvuru yapılabilmektedir. 

 

Hayır, Ar-Ge merkezindeki projeler için söz konusu kamu kurumlarından destek alınması şart değildir. Ancak Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilebilecek projelerin de amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmeli ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projeler olmalıdır.

Faaliyet raporu ile beyan yeterlidir. Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.

Ar-Ge Merkezi sertifikasının devamlılığının sağlanabilmesi için yıl içinde gerçekleştirilmesi gereken bir proje alt/üst limit bulunmamaktadır. Önemli nokta; Ar-Ge merkezi olmak için gerekli asgari TZE personel sayısına ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır.

Ar-Ge veya tasarım merkezi olduktan sonra bu merkezlerde gerçekleştirilecek projelerin başlaması için tekrar bir onay mekanizmasına tabi tutulması söz konusu değildir. Bu projelerin Ar-Ge merkezi kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi yeterlidir. Ancak ayrıca TÜBİTAK gibi hibe programları yürüten kamu kurumlarına da bu projeler için başvuru yapmak ve bu kurumlardan onay almak Ar-Ge merkezinizin niteliğini ve kalitesini artıracaktır. Yıl içinde başlattığınız, sonuçlandırdığınız, revize ettiğiniz projeleri faaliyet raporunda beyan etmeniz gerekmektedir. Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur.

Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur.