'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (43 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (43 sonuç)

Ar-Ge Merkezi olmak için 15 TZE personel istihdamı sağlanmalıdır. Projeler ise projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit bulunmamaktadır.

Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri için başvuru kriterlerinde yakın zamanda bir değişiklik öngörülmemektedir. Ancak Ar-Ge merkezinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranının ya da toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranının bir önceki yıla göre %20 artış göstermesi durumunda o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50'sine kadarı Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 1/8/2016 tarihli ve 2016-9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faaliyetlerin (laratuvar analiz, test ve deney faaliyetleri gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanılabilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Her bir Ar-Ge merkezinde temel bilimler desteğinden yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir. 15 TZE personeli olan bir Ar-Ge Merkezi 2 kişi için temel bilimler desteği alabilir. 

 

Bu şekilde bir kısıt yoktur. Firmanızın Ar-Ge gerçekleştirdiği faaliyet alanı ile uyumlu bir personel yapısı ve mezuniyet grafiği olması beklenmektedir. Tüm personelin araştırmacı statüsünde olması da mümkündür.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Şirket ortakları dışında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir.  Ancak Ar-Ge Merkezi için 15 TZE personel yeterliliğini bu şartlar altında bile sadece ortaklarla sağlayabilmek mümkün gözükmemektedir.

Başvuru yapıldığı anda firmanızın en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli şartını sağlaması gerekmektedir.

Evet istihdam edilebilir.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısı mevzuatta belirlenen minimum sayıdır.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Bu şartlar altında şirket ortağının TZE personel sayısına dahil edilmesinde bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

Hayır, Ar-Ge personeli olamazlar ancak bu kişiler Ar-Ge Merkezinde destek personeli olarak belirlenebilir.   

Yabancı uyruklu çalışanlar Ar-Ge Merkezinde araştırmacı olarak görev alabilirler.

İlgili kişiler Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor ve başvurusu yapılan Ar-Ge Merkezi biriminin üyeleri ise Ar-Ge Merkezi kapsamında yer alabilirler.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısına 45 kişilik bir ekibinin zamanının üçte birini Ar-Ge Faaliyetlerinde geçirmesi; 30 kişilik bir ekibin zamanının yarısının, 15 kişilik bir ekibin ise zamanının tamamını Ar-Ge merkezi faaliyetlerinde geçirmesi ile ulaşılabilir.

Mevzuatta bu konuya ilişkin net bir bilgi bulunmamakla beraber, ilgili fiziksel alanda sadece Ar-Ge Merkezi personelinin bulunması beklenmektedir.

Ar-Ge Merkezi'ne yönelik destek ve teşviklerden Ar-Ge Merkezi belgesi alındıktan sonra yararlanılmaya başlanabilir. Temel bilimler desteğindende de işletmenin Ar-Ge Merkezi olunduktan sonra istihdam edilen personeli için faydalanılabilir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Temel bilimler desteğinden ilgili personelin işletmede ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 

Temel bilimler personeli, matematik, kimya, biyoloji ve fizik alanından lisans derecesinde mezun olmak zorundadır.

Ar-Ge Merkezi olmak için 15 TZE Ar-Ge personel istihdamı sağlanmalıdır. İlgili sayıda herhangi bir esneklik yoktur.

Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir. Düz lise mezunu kişiler teknisyen olamaz.  

5746 sayılı Kanun'da teknisyen tanımı şu şekilde yapılmıştır: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade etmektedir.

Eğer ilgili kişiler aktif olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor ve mevzuatta belirtilen Ar-Ge personel tanımlarına uyuyorlarsa Ar-Ge Merkezi'nde görev alabilirler. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

İş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge merkezi olabilmesi için gerekli asgari TZE personel sayısı 15'tir. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edecek sektörlerin NACE kodlarının belirtildiği Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Eğer ilgili kişiler aktif olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor ve mevzuatta belirtilen Ar-Ge personel tanımlarına uyuyorlarsa Ar-Ge Merkezi'nde görev alabilirler.

Otomobil ve benzeri araçların imalatı faaliyetinde bulunan firmalar için Ar-Ge Merkezi TZE personel sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bu sayıyla başvuru yapmak zorunda olan diğer sektörler için ilgili Bakanlar Kurulu Kararına linkten ulaşabilirsiniz. 

En son yürürlüğe giren kanun ile birlikte Ar-Ge Merkezi Yöneticisi destek personeli veya araştırmacı olarak değerlendirilebilir.

Belirtilen sayılar asgari limitlerdir.  

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde destek personeli (insan kaynakları, muhasebe, satış personeli vb.) bulunabilir ancak üretim veya kalite kontrol vb. departmanlardan muafiyetlerden faydalanmayan personeller bulunmamalıdır.

702202 sayılı Nace Kodunda faaliyet gösteren firmalar için Ar-Ge Merkezi asgari personel sayısı 15 TZE'dir. Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilecek asgari personel sayılarına ulaşmak için ilgili Bakanlar Kurulu kararına tıklayınız.

Başvuruda belirtilen Ar-Ge Merkezi biriminize diğer birimlerinizden ve mevcut personelinizden kişiler geçirilebilir.

Hayır, ilave edilemez. Ar-Ge merkezi statüsünü haiz bir iş yerinin farklı bir SGK sicil numarasına sahip başka bir şubesi/bölümü için ayrı bir Ar-Ge merkezi başvurusu yapılmalıdır.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Dolayısıyla eğer ilgili kişiler aktif olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor ve mevzuatta belirtilen Ar-Ge personel tanımlarına uyuyorlarsa Ar-Ge Merkezi'nde görev alabilirler. Bu şartlar altında şirket ortağının TZE personel sayısına dahil edilmesinde bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

Yasal çalışma izni bulunması ve 4817 sayılı Kanun yönetmeliğine uygun olduğu sürece Ar-Ge Merkezi'nde yabancı personel çalıştırılabilir.

Ar-Ge Merkezi kapsamında araştırmacı tanımı lisans mezunu personel olarak yapılmıştır. Dolayısıyla ilgili personelin Ar-Ge faaliyet alanı ile ilgili tecrübesi ve katkısı ortaya konduğu sürece Ar-Ge Merkezi'nde yer alabilir.

Bu şekilde bir kısıt yoktur. Firmanızın Ar-Ge gerçekleştirdiği faaliyet alanı ile uyumlu bir personel yapısı ve mezuniyet grafiği olması beklenmektedir. Tüm personelin araştırmacı statüsünde olması da mümkündür.

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı yıl sonrasında bir yıldır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, TZE Ar-Ge veya tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınır. Eğer ilgili kişiler firma bordrosunda yer almıyorlar ise Ar-Ge personeli olarak değerlendirilmemektedir.

İlgili kişiler Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor, mevzuatta belirtilen özellikleri haiz ise Ar-Ge Merkezi'nde araştırmacı statüsünde yer alabilirler.

İlgili faaliyetlerin Ar-Ge faaliyet adımları ile ilişkisi değerlendirilmeli ve ilgili proje ve firma özelinde karar verilmelidir.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısına destek personeli dışında ulaşılmalıdır. Tam Zaman Eşdeğer sayısının %10'u kadar destek personeli çalıştırma hakkınız bulunmaktadır.

İlgili destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay almak gerekmektedir.  

Temel bilimler desteğinden işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinin destekten yararlanacağı personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir. 

Evet kurabilir.

5746 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğine göre Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri dışında geçirilen ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu olan süreler ile öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı hesaplamasında dikkate alınır. Herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde Gelir Vergisi Stopajı teşvikinden yararlanma hakkı olan  Ar-Ge veya Tasarım Merkezi çalışanı emekli personel tam zaman eşdeğer hesaplamasında dikkate alınabilir.