'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında' Arama Sonuçları (113 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında' Arama Sonuçları (113 sonuç)

Mevzuatlarda da ortaya konan tanımı ile: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve projede gerçekleştirilen faaliyetlerin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen proje sorumlusu tarafından yürütülen çalışmalara proje denir.

Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Kanun çerçevesinde asgari bir proje sayısı şartı bulunmamaktadır. 

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu ise; portalda girişi için yer olsa da zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.    

Ar-Ge Merkezi olmak için TÜBİTAK-TEYDEB ve diğer kamu destekli Ar-Ge projelerinin tamamlanmış veya devam eden projeler statüsünde olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte başvuru değerlendirme sürecinde olan firmalara Ar-Ge niteliği kazandırması açısından önemlidir.

Ar-Ge Merkezi başvuruları incelenirken firmaların alt yapılarının gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı projelerle uygunluğu bir değerlendirme kriteridir. Dolayısıyla firmaların mevcut ve planlanan altyapılarından bahsetmeleri faydalı olacaktır. 

Ar-Ge Merkezi olmak için 15 TZE personel istihdamı sağlanmalıdır. Projeler ise projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit bulunmamaktadır.

Firma, başvuru sürecinde öz kaynaklarıyla gerçekleştirmiş olduğu projeleri sunabilir.  

Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.

Mevzuatta belirtilen tanıma göre "araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerin tümü" Ar-Ge faaliyetleri kapsamındadır.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği-Madde 5'te belirtilen faaliyetlerdir. Bazıları şöyledir: 

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

.....

 İlgili mevzuata linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mevzuatta kurumların üniversitelerle ortak proje yapma zorunluluğu ile ilgili sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Bakanlık işbirliği kültürünün geliştirilmesi, Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla kurumların üniversite ile ortak projeler yapmasını desteklemekte ve merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlanması için de bu tip projelerin yapılmasını beklemektedir.

Firmanın gerçekleştirmeyi planladığı proje konusu ile ilgili, altyapı, teknik bilgi birikimi, insan kaynağı gibi kaynaklara sahip olması veya bu kaynaklara ulaşıma yönelik bir planı olması beklenmektedir. Bu şartlar sağlandığı ve projenin firma misyon/vizyonu ile uyum gösterildiği sürece farklı teknoloji ve sektörlere yönelik projeler yapılabilir.

Ar-Ge merkezleri için ayrı bir tüzel kişiliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Fakat farklı bir tüzel kişilikle Ar-Ge Merkezi oluşturmak isteniyorsa kurulabilir. İki şirket arasında transfer fiyatlanmadırma mevzuatına uygun haraket etmek gerekmektedir.

İşlemler online yapılmakta olup vekalet alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi başvuru süreçleri birbirinden bağımsız olup hangi mekanizmaya yönelik başvuru yapıp onay alırsanız belgeniz o mekanizma adına olacaktır.

15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etme şartı, firma büyüklüğünden bağımsız tüm başvurular için geçerlidir.

İlgili akreditasyon süreç ve gereksinimleri ile Ar-Ge Merkezi süreç ve gereksinimleri çakışmadığı sürece olumsuz bir etkilenme olmaması gerekir.

Bakanlık nezdinde gerçekleştirilen sunumlarda Ar-Ge Merkezi Yöneticisi ile birlikte hem şirketin hem de Ar-Ge Merkezi'nin vizyonunu en doğru şekilde yansıtacak bir ekibin katılım göstermesi ve şirketin yüksek şekilde temsili önerilmektedir.

Mevzuat kapsamında yapılan tanımlardan yola çıkarak yazılım faaliyetlerinin çoğunlukla Ar-Ge Merkezi için tanımlanan faaliyet alanları ile örtüştüğü gözlemlenmektedir.

Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi başvurusunu Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri yapabilmektedir. Dolayısıyla üniversitelerin direk ilgili başvuruyu gerçekleştirmesi mümkün gözükmemektedir. Akademisyenler (Öğretim elemanları) Ar-Ge Merkezi'nde çalışabilir veya Ar-Ge Merkezi mevzuatına uyumlu kendi şirketleri için Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler.

Ar-Ge Merkezi mevzuatı ile ilişkili indirim, istisna ve teşviklerden ancak Ar-Ge Merkezi onayı alındıktan sonra faydalanılabilir.

Serbest bölgede olan şirketler de Ar-Ge Merkezi başvurusu yapabilir ve ilgili belgeyi alabilir. Serbest bölgede kurulan Ar-Ge birimleri 5746 sayılı Kanuna tabidir. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar 5746 sayılı Kanunun teşviklerinden biri olan Ar-Ge indirimi müessesinden yararlandırılamayacaktır.

Şirketin misyon, vizyon, gelir ve kazanç modeli doğru şekilde aktarıldığı sürece sadece Ar-Ge amaçlı şirket kurulabilir. Mevzuat açısından bu tür bir şirket kurulmasına ve Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunulmasında bir engel yoktur.

Ar-Ge Merkezi kapsamında öz sermaye ile gerçekleştirilen projeler için de ilgili kanun kapsamında destek ve teşviklerden faydalanılabilir.  

Mevcut biriminiz mevzuatta tanımlanan minimum tam zaman eşdeğer limitleri, fiziksel alan şartları ve proje içerikleri açısından tanımlanan faaliyet adımları ile uyumlu ise Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunulabilir. Sıfırdan bir yapılanma oluşturma gereksinimi bulunmamaktadır.

5746 sayılı Kanun'a istinaden Ar-Ge Merkezi belgesi yerleşik sermaye şirketlerine verilen bir belgedir. İlgili örgütler bu şekilde bir şirket yapılanmasını gerçekleştirmiş ve ilgili yapının faaliyet alanları, tam zaman eşdeğer personel sayısı, personel yapısı, fiziksel alanı mevzuatta belirtilen şartlara uyumlu ise başvuruda bulunabilirler.

5746 Sayılı Kanun'a istinaden Ar-Ge Merkezi belgesi yerleşik sermaye şirketlerine verilen bir belgedir. İlgili örgütler bu şekilde bir şirket yapılanmasını gerçekleştirmiş ve ilgili yapının faaliyet alanları, tam zaman eşdeğer personel sayısı, personel yapısı, fiziksel alanı mevzuatta belirtilen şartlara uyumlu ise başvuruda bulunabilirler.

Her iki firma ayrı ayrı şartları sağladığı sürece ikisi de ayrı başvurularda bulunabilir ve belgeyi alabilir.

TÜBİTAK, KOSGEB vb.hibe destek programları kapsamında da 5746 sayılı Kanuna tabi olunur ve kanunun getirdiği tüm destek ve teşviklerden faydalanma hakkına sahip olunur.

Ar-Ge Merkezi başvurusu tek bir firma üzerinden yapılmakta; Bakanlık tarafından onay ve belge de bu firmaya yönelik olarak verilmektedir. Dolayısıyla ilgili grup şirketleri yeni bir şirket yaratarak veya Ar-Ge yapılanmalarını mevcut şirketlerden biri altında toplayarak başvuruda bulunabilirler.

İlgili şekilde bir yapılanma söz konusu olamaz. Her yapı için ayrı ayrı tam zaman eşdeğer şartlarını sağlamak gerekmektedir. Ancak Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

Tasarım merkezlerinin %50'sine yakını tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalardır ancak otomotiv, elektronik sistemler ve inşaat sektöründen firmalar da Tasarım Merkezi ünvanını alabilmişlerdir. Bu kapsamda önem arz eden konu, şirketinizin faaliyetlerinin mevzuatta belirtilen Ar-Ge mi yoksa tasarım faaliyetinin mi daha uygun olduğudur.

Ar-Ge Merkezi için 15 Tam Zaman Eşdeğer; Tasarım Merkezi için 10 Tam Zaman Eşdeğer şartını sağlamanın yanında mevzuatta belirtilen fiziksel alan, proje ve personel yapısı gibi şartların da sağlanması gerekmektedir. Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi iki farklı başvuru, onay ve belge sistemi olduğu için firmanızın iki başvuru için de ayrı bir hazırlık yapması ve ilişkili şartları sağlaması gerekmektedir. Ancak Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri de yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

İlaç alanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri Ar-Ge Merkezi kapsamında gerçekleştirilebilir.

Evet verilebilir.

Evet olabilir.

Bununla ilgili bir kısıtlama ve şart yoktur. Mutlaka bir ilgili birimin yöneticisinin Ar-Ge Merkezi Yöneticisi olarak bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bunun dışındaki yönetim kadrosu firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanabilir.

İlgili tüzel kişilik kurulmuş ve dolayısıyla başvuru için gerekli resmi evrakları sunabildiği sürece ve ayrıca mevzuat kapsamında verilen şartları karşıladığı sürece bir firma kuruluşundan kısa bir süre sonra Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilir.

Süreçler ve gereksinimler firma büyüklüğünden bağımsız olarak tüm tüzel kişilikler için aynıdır.

Başvuru yapıldığı noktada firmanızın fiziksel şartları, proje, personel ve idari alanlardaki tüm süreçleri Ar-Ge veya Tasarım Merkezi gereksinimleri ile hali hazırda uyumlu olmalıdır.

Bir firma hem Ar-Ge hem de Tasarım Merkezi kurabilir. Böyle bir durumda her iki merkezin de mevzuatta belirtilen gereksinimleri ayrı ayrı karşılaması gerekmektedir.

Ayrı bir binaya gerek yoktur; tekil bazda personelin giriş çıkışlarının takip edilebildiği ve Ar-Ge Merkezi biriminin dışında diğer birimlerden fiziksel olarak olarak izole edilmiş bina, kat, katın içinde ayrı bölümler vb. alanlar yeterli olacaktır.

Ar-Ge biriminin muhasebesi ile ilgili kişileri destek personeli olarak görevlendirebilirsiniz. Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Başvuru yapıldığı anda firmanın fiziksel alan ile ilgili şartlara uygun bir yapılanmada olması gerekmektedir. Aynı çatı altında birden fazla Ar-Ge Merkezi kurabilir veya tek bir kampüs altında bu birimleri tek bir Ar-Ge Merkezi olarak tanımlayabilirsiniz. İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya Tasarım Merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge veya Tasarım Merkezi için ayrı başvuru yapılır.  

Mevzuatta bu konuya ilişkin net bir bilgi bulunmamakla beraber, ilgili fiziksel alanda sadece Ar-Ge Merkezi personelinin bulunması beklenmektedir.

Bir firma TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içerisinde yer alıp 4691 sayılı Kanun'dan faydalanırken, aynı zamanda Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin 5746 sayılı Kanun'dan faydalanamaz. Ancak 2016 yılında yürürlüğe giren 6676 sayılı Ar-Ge Reform Kanunu ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

Ar-Ge Merkezi olmak için başvuru şartlarından biri de en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısına sahip olmaktır. Dolayısıyla bu statüyü kazanmak için tek bir firma özelinde bu asgari şartı sağlamak gerekecektir. 

Ar-Ge merkezi Serbest Bölge'de de kurulabilir. Ar-Ge merkezi vasfını kazanmış birimin nerede olduğunun önemi yoktur. Firmanın gerek merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse Serbest Bölge'de kurulan Ar-Ge birimleri 5746 sayılı Kanuna tabidir. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar 5746 sayılı Kanunun teşviklerinden biri olan Ar-Ge indirimi müessesinden yararlandırılamayacaktır.

Giriş, çıkış kontrol mekanizması ve diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir.

Mevzuatta belirlenen herhangi bir veri yoktur.

Bu şekilde bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte yapılacak değerlendirme, faaliyet alanınızın alan, alet, cihaz, altyapı ihtiyacının karşılanıp karşılanamadığı incelenilerek yapılacaktır.

Ar-Ge Merkezi başvurusu tek bir firma üzerinden yapılmakta; Bakanlık tarafından onay ve belge de bu firmaya verilmektedir. Dolayısıyla ilgili grup şirketleri yeni bir şirket yaratarak veya Ar-Ge yapılanmalarını mevcut şirketlerden biri altında kurarak başvurularını yapmalıdırlar.

İlgili şirketin Ar-Ge ihtiyaçlarını altyapı vb konularda karşılayabiliyor ve şirketin genel yapılanması içerisinde organizasyon şemasında bağımsız olarak yer alıyorsa olabilir.

Hayır buna gerek bulunmamaktadır. Giriş, çıkış kontrol mekanizması ve diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir.

Giriş, çıkış kontrol mekanizması, diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir. 

Her iki merkez için de mevzuatta belirtilen gereksinimlerin ayrı ayrı karşılanması gerekmektedir. Bu durumda aynı fiziksel çalışma alanında bu iki farklı birimin yer alması mümkün görünmemektedir.

Ar-Ge Merkezi için ayrı bir bina şartı aranmamaktadır.

Hali hazırda bu konuya istinaden bir destek mekanizması bulunmamaktadır.

Evet olabilir.

Fiziksel şartlar ilgili iş kanunlarına uyumlu şekilde olup, giriş çıkış şartları ise tekil personel bazında giriş çıkışın kontrolünün sağlandığı ve kayıt alınabildiği bir yapıda olmalıdır.

Giriş, çıkış kontrol mekanizması, diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir. Ya da aynı çatı altında birden fazla Ar-Ge Merkezi kurulabilir.   

Aynı çatı altında birden fazla Ar-Ge Merkezi kurabilir veya tek bir kampüs altında bu birimleri tek bir Ar-Ge Merkezi olarak tanımlayabilirsiniz. İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya tasarım merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge veya tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.

Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri için başvuru kriterlerinde yakın zamanda bir değişiklik öngörülmemektedir. Ancak Ar-Ge merkezinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranının ya da toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranının bir önceki yıla göre %20 artış göstermesi durumunda o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50'sine kadarı Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 1/8/2016 tarihli ve 2016-9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faaliyetlerin (laratuvar analiz, test ve deney faaliyetleri gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanılabilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Her bir Ar-Ge merkezinde temel bilimler desteğinden yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir. 15 TZE personeli olan bir Ar-Ge Merkezi 2 kişi için temel bilimler desteği alabilir. 

 

Bu şekilde bir kısıt yoktur. Firmanızın Ar-Ge gerçekleştirdiği faaliyet alanı ile uyumlu bir personel yapısı ve mezuniyet grafiği olması beklenmektedir. Tüm personelin araştırmacı statüsünde olması da mümkündür.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Şirket ortakları dışında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir.  Ancak Ar-Ge Merkezi için 15 TZE personel yeterliliğini bu şartlar altında bile sadece ortaklarla sağlayabilmek mümkün gözükmemektedir.

Başvuru yapıldığı anda firmanızın en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli şartını sağlaması gerekmektedir.

Evet istihdam edilebilir.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısı mevzuatta belirlenen minimum sayıdır.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Bu şartlar altında şirket ortağının TZE personel sayısına dahil edilmesinde bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

Hayır, Ar-Ge personeli olamazlar ancak bu kişiler Ar-Ge Merkezinde destek personeli olarak belirlenebilir.   

Yabancı uyruklu çalışanlar Ar-Ge Merkezinde araştırmacı olarak görev alabilirler.

İlgili kişiler Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor ve başvurusu yapılan Ar-Ge Merkezi biriminin üyeleri ise Ar-Ge Merkezi kapsamında yer alabilirler.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısına 45 kişilik bir ekibinin zamanının üçte birini Ar-Ge Faaliyetlerinde geçirmesi; 30 kişilik bir ekibin zamanının yarısının, 15 kişilik bir ekibin ise zamanının tamamını Ar-Ge merkezi faaliyetlerinde geçirmesi ile ulaşılabilir.

Mevzuatta bu konuya ilişkin net bir bilgi bulunmamakla beraber, ilgili fiziksel alanda sadece Ar-Ge Merkezi personelinin bulunması beklenmektedir.

Ar-Ge Merkezi'ne yönelik destek ve teşviklerden Ar-Ge Merkezi belgesi alındıktan sonra yararlanılmaya başlanabilir. Temel bilimler desteğindende de işletmenin Ar-Ge Merkezi olunduktan sonra istihdam edilen personeli için faydalanılabilir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Temel bilimler desteğinden ilgili personelin işletmede ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 

Temel bilimler personeli, matematik, kimya, biyoloji ve fizik alanından lisans derecesinde mezun olmak zorundadır.

Ar-Ge Merkezi olmak için 15 TZE Ar-Ge personel istihdamı sağlanmalıdır. İlgili sayıda herhangi bir esneklik yoktur.

Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir. Düz lise mezunu kişiler teknisyen olamaz.  

5746 sayılı Kanun'da teknisyen tanımı şu şekilde yapılmıştır: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade etmektedir.

Eğer ilgili kişiler aktif olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor ve mevzuatta belirtilen Ar-Ge personel tanımlarına uyuyorlarsa Ar-Ge Merkezi'nde görev alabilirler. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

İş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge merkezi olabilmesi için gerekli asgari TZE personel sayısı 15'tir. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edecek sektörlerin NACE kodlarının belirtildiği Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Eğer ilgili kişiler aktif olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor ve mevzuatta belirtilen Ar-Ge personel tanımlarına uyuyorlarsa Ar-Ge Merkezi'nde görev alabilirler.

Otomobil ve benzeri araçların imalatı faaliyetinde bulunan firmalar için Ar-Ge Merkezi TZE personel sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bu sayıyla başvuru yapmak zorunda olan diğer sektörler için ilgili Bakanlar Kurulu Kararına linkten ulaşabilirsiniz. 

En son yürürlüğe giren kanun ile birlikte Ar-Ge Merkezi Yöneticisi destek personeli veya araştırmacı olarak değerlendirilebilir.

Belirtilen sayılar asgari limitlerdir.  

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde destek personeli (insan kaynakları, muhasebe, satış personeli vb.) bulunabilir ancak üretim veya kalite kontrol vb. departmanlardan muafiyetlerden faydalanmayan personeller bulunmamalıdır.

702202 sayılı Nace Kodunda faaliyet gösteren firmalar için Ar-Ge Merkezi asgari personel sayısı 15 TZE'dir. Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilecek asgari personel sayılarına ulaşmak için ilgili Bakanlar Kurulu kararına tıklayınız.

Başvuruda belirtilen Ar-Ge Merkezi biriminize diğer birimlerinizden ve mevcut personelinizden kişiler geçirilebilir.

Hayır, ilave edilemez. Ar-Ge merkezi statüsünü haiz bir iş yerinin farklı bir SGK sicil numarasına sahip başka bir şubesi/bölümü için ayrı bir Ar-Ge merkezi başvurusu yapılmalıdır.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Dolayısıyla eğer ilgili kişiler aktif olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor ve mevzuatta belirtilen Ar-Ge personel tanımlarına uyuyorlarsa Ar-Ge Merkezi'nde görev alabilirler. Bu şartlar altında şirket ortağının TZE personel sayısına dahil edilmesinde bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

Yasal çalışma izni bulunması ve 4817 sayılı Kanun yönetmeliğine uygun olduğu sürece Ar-Ge Merkezi'nde yabancı personel çalıştırılabilir.

Ar-Ge Merkezi kapsamında araştırmacı tanımı lisans mezunu personel olarak yapılmıştır. Dolayısıyla ilgili personelin Ar-Ge faaliyet alanı ile ilgili tecrübesi ve katkısı ortaya konduğu sürece Ar-Ge Merkezi'nde yer alabilir.

Bu şekilde bir kısıt yoktur. Firmanızın Ar-Ge gerçekleştirdiği faaliyet alanı ile uyumlu bir personel yapısı ve mezuniyet grafiği olması beklenmektedir. Tüm personelin araştırmacı statüsünde olması da mümkündür.

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı yıl sonrasında bir yıldır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, TZE Ar-Ge veya tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınır. Eğer ilgili kişiler firma bordrosunda yer almıyorlar ise Ar-Ge personeli olarak değerlendirilmemektedir.

İlgili kişiler Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor, mevzuatta belirtilen özellikleri haiz ise Ar-Ge Merkezi'nde araştırmacı statüsünde yer alabilirler.

İlgili faaliyetlerin Ar-Ge faaliyet adımları ile ilişkisi değerlendirilmeli ve ilgili proje ve firma özelinde karar verilmelidir.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısına destek personeli dışında ulaşılmalıdır. Tam Zaman Eşdeğer sayısının %10'u kadar destek personeli çalıştırma hakkınız bulunmaktadır.

İlgili destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay almak gerekmektedir.  

Temel bilimler desteğinden işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinin destekten yararlanacağı personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir. 

Evet kurabilir.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limiti bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır.   

Mevzuatta kurumların üniversitelerle ortak proje yapma zorunluluğu veya TÜBİTAK projesi yapma zorunluluğu ile ilgili sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla kurumların üniversite ile ortak projeler yapmasını desteklemekte ve merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlanması için de bu tip projelerin yapılmasını beklemektedir.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.

Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit bulunmamaktadır. Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir.

Evet. Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.

İşyerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya tasarım merkezinin bulunması mümkündür. Bununla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

1.  Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla ve farklı lokasyonlarda, katlarda TEK MERKEZ başvuruları kabul edilmektedir. Yani Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir. Bu nedenle OSB, Teknopark ve Atölye gibi farklı lokasyonların aynı yerleşke içinde olmaması durumunda başvurunun gerektirdiği fiziki şartları sağlamamış olursunuz. Başvuru sırasında tüm lokasyondaki Ar-Ge çalışanlarını tek bir yerleşkede konumlandırmalısınız. 

2-3. Başvuru aşamasında Ar-Ge merkezlerinde en az on beş, Tasarım merkezlerinde ise en az on tam zaman eşdeğer ar-ge/tasarım merkezi personeli olmalıdır. Başvuru öncesinde yürütülen projelerdeki eforlar bir engel oluşturmayacaktır.

Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla ve farklı lokasyonlarda, katlarda TEK MERKEZ başvuruları kabul edilmektedir. Dolayısıyla TGB içerisinde yer alan iki ayrı binadaki asgari fiziksel şartları sağladığınız taktirde başvuru yapmanıza engel teşkil eden bir durum bulunmamaktadır. 

5746 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğine göre Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri dışında geçirilen ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu olan süreler ile öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı hesaplamasında dikkate alınır. Herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde Gelir Vergisi Stopajı teşvikinden yararlanma hakkı olan  Ar-Ge veya Tasarım Merkezi çalışanı emekli personel tam zaman eşdeğer hesaplamasında dikkate alınabilir.