'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Diğer Süreç İşlemleri' Arama Sonuçları (21 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Diğer Süreç İşlemleri' Arama Sonuçları (21 sonuç)

Mevzuat ve regülasyonlarda bununla ilgili sayısal bir şart bulunmamakla birlikte bu tip başvurulmuş ve/ya onaylanmış projelerin olması firmanın Ar-Ge yetkinlik ve kapasitesinin bulunduğuna yönelik önemli bir indikatördür ve değerlendirme aşamalarına olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

Yurt dışından alınacak Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili test süreçleri dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet olarak değerlendirilerek Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. Burada test sürecinin yurt içinden veya yurt dışından sağlanması konusunda bir ayrım yoktur. Dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde Ar- Ge ve tasarım İndirimine konu edilebilir.

Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinin izleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır. Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 yılda bir denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz. Ar-Ge Merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde hizmet alınan kuruma/ kişiye ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin listenin hazırlanıp yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mevzuatlara göre herhangi bir akredetisyon talep edilmektedir.

Mevzuatta kurumların bu kapsamda yükümlü olduğu sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması, Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve Ar-Ge'nin ticarileştirilmesi amacıyla bu tip girişimlerde bulunulması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından olumlu karşılanmakta, merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlaması için gerekli görülmektedir.

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmelerin, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Herhangi bir nedenle tam zaman eş değer personel limitinin altına düşülmesi halinde (3'er aylık dönem ortalamasında) yararlanılan vergi teşvik ve istisna tutarları gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenmek zorundadır. Diğer yandan 5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 21.Maddesinin 14.Fıkrası gereğince Ar-Ge Merkezinin iptali de mümkündür.

Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen kriterlerin devamlılığı açısından Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin fiziki alan yeterliliği, personel giriş çıkışları bu kapsamda denetlenecektir. Bu denetimler en geç iki yılda bir yapılacağı için personelin giriş ve çıkışlarının kontrolü ile ilgili bir denetimde hazır edilebilmesi açısından en az 2 yıl için saklanmalıdır.

Adres değişikliği yapılmadan önce veya ek fiziki alan talebi olması durumunda bu değişikliklere ilişkin bilgiler, işletme tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yerinde inceleme yapmak üzere en az bir izleyici görevlendirilebilir. Değişikliklere ilişkin bildirimde bulunan işletme, organizasyon yapısı içinde Ar-Ge veya tasarım merkezi için gerekli asgari şartları sağlamaya devam etmesi ve bu şartları devam ettirmesi koşuluyla Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi için yeniden başvuru yapmaksızın Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu onayı esas alınarak yararlanmaya devam eder. Tür veya unvan değişikliklerinde karar Bakanlıkça verilir.

Hayır, böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak 5746 sayılı Kanuna ilişkin çıkarılan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen kriterlerde, göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir: Burada belirtilen kirterlerden bir tanesi de Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payının artırılmasıdır.Kriterlerden bir tanesini bile sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezleri, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisini ilave olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edebileceklerdir. Tebliğin belirttiği şekli ile bu kriterlerin yakalanması bir zorunluluk değildir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. Kira gideri ile  ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderler Ar-Ge/ tasarım indirimine konu edilebilir. Ar-Ge ve tasarım merkezinin, mükellefin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünde yer alması halinde Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilecek kira veya amortismanların, Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan alanın yüzölçümünün (metrekare cinsinden), bu merkezlerin bulunduğu binanın toplam yüzölçümüne (metrekare cinsinden) oranına göre belirlenmesi gerekmektedir.  

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler başlığı altında Ar-Ge indirimine konu edilebilecek harcamalar şunlardır: "Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeler." Bu kapsamda alıncak danışmanlığın yurt içinden olması gerektiği ile ilgili herhangi bir sınır çizilmemiştir ilgili mevzuatlarda.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin denetim ve izlenmesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi başvurularının incelenmesi ya da faaliyetlerinin izlenmesi ile görevlendirilen izleyiciler, yerinde fiili inceleme ve denetimler yaparak hazırladıkları raporu Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunarlar. Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen her bir Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunulmak üzere görevlendirilen izleyiciler tarafından yerinde incelenerek raporlanır.

Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilecek tasarım projeleri için de mevzuatta belirtilen teşviklerden faydalanmak mümkündür. 5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 7. Maddenin 2. fıkrasında konuya ilişkin şu şekilde bilgi verilmektedir: Ar-Ge merkezlerinde yapılan bir harcamanın Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında; tasarım merkezlerinde yapılan bir harcamanın indirime konu edilebilmesi için bu harcamanın münhasıran tasarım faaliyeti kapsamında yapılmış olması esastır.  Dolayısıyla Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilen tasarım faaliyetleri kapsamında da destek ve teşviklerden faydalanılabilmektedir. 

Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esaslarına göre 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 9 (Ar-Ge indirimi) ve 13 (Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin indirimi) numaralı bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a (Ar-Ge indirimi) ve ğ (Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin indirimi) bentleri hükümleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi (Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.) hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar. 

 

Ar- Ge ve tasarım merkezleri, 5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen şartları korudukları sürece Ar-Ge ve tasarım merkezi olma niteliklerini korurlar. Ar-Ge ve tasarım merkezi başvurusu sonrasında yapılacak izleme, değerlendirme ve denetimlerde Ar-Ge ve tasarım merkezi olma yeterliliklerinin devam edip etmediği konusunda, Başvuru Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından denetimler gerçekleştirilecektir. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve ihlallerin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilebileceği gibi eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden yararlanamaz.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 20-f maddesine göre; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, ayrı bir birim olarak örgütlenmiş tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti harici çalışma birimlerinin yer almaması ve Ar-Ge ve tasarım faaliyeti dışında çalışan personelin bulunmaması gerekmektedir.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 20.maddesi 1/d fıkrasına göre, Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması gerekmektedir. Bu mekanizmaların ne olacağı mevzuatta belirtilmemekle birlikte turnike, personel giriş kartı, RFID, yüz tanıma, parmak izi gibi sistemler kullanılabilir. Ar-Ge ve tasarım merkezi personellerinin teşvik hesaplamalarına esas çalışmalarının tespiti için giriş ve çıkışları bu mekanizmalar ile kontrol altına alınmalıdır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde bulunan, Ar-Ge veya tasarım merkezleri başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen merkezler 5746 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlara tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar ile birlikte başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan girişimciler de Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan sorumludurlar. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler. TGB içerisinde yer alan Ar-Ge merkezinin giriş çıkış mekanizmasının firma tarafından yapılması gerekmektedir. Sadece TGB'ye yapılan bildirimler yeterli olmayacaktır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun arasındaki temel fark kurumlar vergisi istisnasının hesaplanma yöntemidir. 4691 sayılı Kanun kapsamındaki istisna bir kazanç istisnasıdır. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bununla birlikte 5746 sayılı Kanun kapsamında, kurumlar vergisi indirimi harcamalar üzerinden hesaplanmakta; Ar-Ge ve yenilik faaliyeti ile tasarım faaliyeti kapsamında yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi olarak kurumlar vergisi matrahından tekrar indirilmesi yöntemi ile uygulanmaktadır. Ayrıca personel teşvikleri ile ilgili farklar mevcuttur. 4691 sayılı Kanun kapsamında Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir ve damga vergisinden istisnadır. 5746 sayılı Kanunda personel ücretleri gelir ve damga vergisi teşviki kanunda belirtilen oranlarda, terkin usulu ile uygulanmaktadır. Son tahlilde iki kanunun sağladığı avantaj ve indirimleri firma faaliyetleri özelinde değerlendirmek gerekir.

Ar-Ge merkezleri için Kanun'da belirtilen tam zaman eşdeğer personel sayıları Kanun ilk çıktığında 50 olarak belirlenmişti. Daha sonra bu sayı 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve nihayetinde belirli bazı NACE kodlarında faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere 15 tam zaman eşdeğer olarak revize edilmiştir. Bu sayı tasarım merkezleri için de 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli olarak belirlenmiştir. Kanunun ilk çıktığı zamandan günümüze kadar süreç değerlendirildiğinde; teşviklerin tabana yayılmasına gayret edildiği ve kriterlerin yumuşatıldığı görülecektir. Bu kriterleri karşılayamayan ancak Ar-Ge veya tasarım faaliyeti olan firmalar TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarından ya da bu kuruluşların yurt dışındaki muadillerinden projelerini onaylattıkları taktirde 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanabilmektedirler.

TZE personel sayıları; Ar-Ge Merkezlerinde 15 (belirlenmiş bazı nace kodları ile faaliyet gösteren firmalar için 30) Ar-Ge veya tasarım personeli, tasarım merkezlerinde 10 tasarım personelidir. Ar-Ge ve tasarım merkezi ile ilgili TZE personel kriterleri yönetmelik ve tebliğler ile bu şekilde belirlenmiştir. Bu kriteri karşılayamayan ancak Ar-Ge veya tasarım faaliyeti olan firmalar TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu niteliği olan kuruluşlardan ya da bu kuruluşların yurtdışındaki muadili kurumlardan 5746 sayılı Kanun kapsamında proje desteği alabilirler.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri için alınan makine ve teçhizatlar Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılabilir. Bu makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanarak Ar-Ge indirimine konu edilebilir.