'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında' Arama Sonuçları (58 sonuç)

'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında' Arama Sonuçları (58 sonuç)

Temel bilimler mezunu personeller için verilecek brüt asgari ücret desteği 2 yıldır. Bu destekten işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler, ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda; her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir.

Sanayi alanında faaliyet gösterip tasarım projeleri gerçekleştiren veya Bakanlar Kurulunca belirlenen NACE kodlarına sahip, mevzuatta belirtilen "tasarım projesi"ne uyumlu faaliyetler gerçekleştiren firmalar bu kapsama girerler. Bakanlar Kurulunca belirlenen NACE kodları ise şöyledir: 59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri, 59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri, 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç), 90.02 - Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler. İlgili Bakanlar Kuruluna ulaşmak için tıklayınız

Mevzuatta belirtilen tanıma göre "Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeli bulunan, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin" tümü tasarım faaliyetleri kapsamındadır.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği-Madde 6'da belirtilen faaliyetlerdir. 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Moda veya koleksiyon tasarımı, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaşmaya yönelik yenilikçi faaliyetleri kapsıyor ise tasarım faaliyetleri destek kapsamına girmektedir.

Bu faaliyetlerin nihai olarak hedeflenen ürünün işlevselliğine katkısı ortaya konduğu sürece tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilebilirler.

Hayır. Başvurular elektronik imza ile Bakanlığın portalı üzerinden yapılmaktadır. Bakanlığa matbu evrak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvuru Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız. 

Ar-Ge Merkezi bulunan bir şirketin Tasarım Merkezi de kurmasında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge Merkezi içerisinde tasarım faaliyetleri de desteklendiği için tasarım personel giderleri gibi tasarım projeleri ile ilişkili tüm harcamalar 5746 sayılı Kanun kapsamında destek kapsamındadır. Bu nedenle Ar-Ge Merkezi olan bir firmanın Tasarım Merkezi kurmasına gerek bulunmamaktadır.

Başvurular çağrı bağımsızdır. Kriterler ve istenen belgeler tamamlandığında başvurular Bakanlığın portalı üzerinden e-devlet kapısı aracılığıyla her zaman yapılabilir.   

Portal girişi ve yetkilendirme formları kaldırılmıştır. Tasarım Merkezi ile ilgili portal girişleri e-devlet şifresi ile yapıldıktan sonra yetkilendirilen kişiler ilgili girişleri yapabilir ve başvuru işlemlerini tamamlayabilir hale gelmektedir.

Tasarım Merkezi unvanı, tasarım projelerini ve siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirebilecek, teknik ve personel yeterliliği olan, fiziki şartları sağlayabilen firmalara verilecektir.

Tasarım faaliyeti, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin bütünüdür. Ürün bazında değil faaliyet bazında değerlendirilecektir tasarım faaliyeti olup olmadığına.

Tasarım Merkezi başvuruları portal üzerinden İşletme Yetkilisi olarak tanımlanan kişinin elektronik imzası ile yapılmaktadır. Başvuru dışındaki diğer bölümler portalda yetkilendirilen kişiler tarafından yapılabilir.

Katma değerin sadece sanayi ya da bilişimde değil, tasarım faaliyetlerinde de yaratılabildiği gerçeğine dayanarak tasarım faaliyetleri 5746 sayılı Kanun kapsamında devletin teşviklerine dahil edilmiştir. Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınırken tasarım merkezlerinde sadece tasarım faaliyeteleri destek ve teşviklerden faydalandırılacaktır.

Tasarım Merkezi olacak bina veya bölümde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması yeterlidir. Yangın merdiveni veya acil çıkış bölümleri gibi bina yönetmeliklerinde uyulması gereken kurallar Ar-Ge ve Tasarım merkezleri için de geçerlidir. Ancak bu kurallar 5746 sayılı Kanunla belirlenen kriterler değildir.

Evet, yapılabilir. Giriş, çıkış kontrol mekanizması, diğer birimlerden izole edilebilecek şekilde sağlanabiliyorsa tasarım merkezine ait birden fazla mekan olabilir.

Tasarım Merkezinin sınırlarının kesin çizgilerle belirlenmiş olması, giriş çıkışların kontrol edilebilir olması gerekmektedir. Turnike dışında, personel giriş kartı, RFID, yüz tanıma, parmak izi gibi sistemlerle de bu kontrol sağlanabilir.

 

Müşterek başvuru söz konusu değildir. Her bir Tasarım Merkezi başvurusu tek bir işletme için yapılmalıdır.Tasarım Merkezi başvurusu tek bir firma üzerinden yapılmakta; Bakanlık tarafından onay ve belge de bu firmaya verilmektedir. Dolayısıyla ilgili grup şirketleri yeni bir şirket yaratarak veya yapılanmalarını mevcut şirketlerden biri altında kurarak başvurularını yapmalıdırlar.

 

Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla iki, maksimum üç noktada ayrı lokasyonlarda veya katlarda bulunulan durumlarda fiziki kontrolün her birinde yapılabilir olması şartıyla TEK BİR Tasarım Merkezi olarak başvuru yapılabilmektedir.

Evet.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 1/8/2016 tarihli ve 2016-9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faaliyetlerin (laratuvar analiz, test ve deney faaliyetleri gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanılabilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Tasarım personeli olarak değerlendirilebilecek kişiler tasarımcı ve teknisyen olarak 2'ye ayrılmaktadır. Tasarımcı; üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri kapsamaktadır. Tasarım ile ilgili Yükseköğretim Programları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. İlgili listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. Teknisyen ise; en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır.  

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler tasarımcı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bölümler dışındaki başka bölümlerin lisans mezunları tasarım bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahiplerse tasarımcı olarak kabul edilebilecektir. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Tasarım Merkezi olmak için gerekli minimum TZE personel sayısı 10'dur ve bu sayı tasarımcı ve teknisyen için toplam yakalanması gereken sayıdır. Tasarımcı ve teknisyen için ayrı ayrı belirlenmiş bir sayı kriteri bulunmamaktadır. Ancak tasarım projelerini yürütecek kişi tasarımcı olacağı için tasarımcı ve teknisyen arasındaki oran firmalarca bu husus dikkate alınarak düzenlemelidir.

Söz konusu faaliyetler Tasarım Merkezi çatısı altında gerçekleştirilecekse eğer tasarım merkezi için en az 10 TZE tasarım personeline ihtiyaç bulunmaktadır. Tasarım personeli tasarımcı ve teknisyen olarak sınıflandırılmaktadır. Tasarımcı; üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, teknisyen ise; en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır. Şu an için kimya mühendisleri tasarımcı kabul edilebiliyorken, kimya bölümü mezunu personel tasarımcı kabul edilememektedir.  Tasarım ile ilgili Yükseköğretim Programları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. İlgili listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Tasarım Merkezi için asgari şartlar sağlanmadan başvuru yapılmamalıdır.

Şirket sahibi/ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Şirket ortakları dışında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir. (5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Madde 10, 5.Fıkra. )

İlgili mevzuatta konuyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte tasarım projelerinde görev alabilecek yetkinliğe ve tecrübeye sahip personeller sektör ayrımı yapmadan tasarımcı olarak değerlendirilebilecektir. Tasarımcı; üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri kapsamaktadır. Dolayısıyla inşaat mühendisleri tasarımcı olarak kabul edilebilmektedir. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Yabancı uyruklu personel istihdamı için herhangi bir teşvik bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı uyruklu Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılmasında kolaylık sağlayacak düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları, bu kişileri çalıştıracak işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.

Tekstil öğretmenliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tasarımla ilgili Yüksek Öğretim Programları arasında yer almaktadır ve bu bölümden mezun kişiler tasarımcı olarak sayılmaktadır. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

Tasarımcı kabul edilebilmek için mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerden mezun en az lisans derecesine sahip olunması veya tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip olunması gerekmektedir. Makine Teknik Öğretmenliğinden mezun kişiler tasarımcı olarak kabul edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tasarımla ilgili yüksek öğretim programları listesi için tıklayınız. 

Tasarım merkezi olmak ve olduktan sonra bu yapı için sağlanan destek ve teşviklerden faydalanmak için asgari personel şartı olan 10 TZE tasarım personel istihdam etme şartını sağlamanız gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Teknik eğitim fakültelerinin tamamı değil ancak bazıları bu listede yer almaktadır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Kamu kurumlarından destek alarak ya da öz kaynaklarla yapılan projelerdeki A/A sayısı, tasarım merkezlerinde yürütülen projelerdeki A/A sayısından daha farklı olabilir. Çünkü örneğin kamu kurumunun (TÜBİTAK gibi) projeleri fonlayacağı kapsam bir çok nedenle sınırılandırılabilmektedir. Bu durum projenin tasarım merkezinde de aynı A/A'la gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmez.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Teknik eğitim fakültelerinin tamamı değil ancak bazıları bu listede yer almaktadır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği'nden faydalanılan personeller Ar-Ge veya Tasarım Merkezi personeli olarak beyan edilebilir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde istihdam edilen yani vergi ve SGK teşviklerinden faydalandırılan personeller için de nitelikli eleman desteğine başvuru yapılabilmektedir.

Hayır, destek personel sayısı 10 TZE personel sayısına dahil değildir. Destek personeli sayısı, TZE personeli sayısının %10'u olarak hesaplanmalıdır.

Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilecek tasarım projelerinin yürütücülüğünü tasarımcı yapmak zorundadır. Dolayısıyla tasarım merkezi olunmasa bile tasarım projelerinin yürütülmesi için Ar-Ge merkezinde tasarımcı kabul edilebilecek nitelikte personellerin bulunması gerekmektedir.

Ar-Ge Merkezi bulunan bir şirketin Tasarım Merkezi de kurmasında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge Merkezi içerisinde tasarım faaliyetleri de desteklendiği için tasarım personel giderleri gibi tasarım projeleri ile ilişkili tüm faaliyetler 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir. Bu nedenle Ar-Ge Merkezi olan bir firmanın Tasarım Merkezi kurmasına gerek bulunmamaktadır. Aynı personel hem Ar-Ge hem de tasarım projesinde çalışabilir ancak her bir personelin aylık çalışma zamanı 1 A/A değerini geçmeyecek şekilde projeler arasında dağıtılmalıdır.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu ise; portalda girişi için yer olsa da zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.    

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sanayi dışı alanlarda faaliyet gösteren tüm firmaların, ürünlerinde katma değer ve rekabet avantajı yaratan, ürün işlevselliğini arttıran, geliştiren, farklılaştıran ve iyileştiren tüm projeler tasarım projesi olarak kabul edilmektedir. Bu projeleri gereçekleştiren firmalar da tasarım merkezi olabilecek firmalardır.

Bir tasarım projesinde amaç, kapsam, süre, bütçe ve çıktı belli olmalı, bu proje ile ürünün işlevselliğine katkı sağlanmalı ve bu fayda somut bir şekilde ortaya konmalıdır. Sadece görsel veya desen değişiklikleri tasarım projesi olarak kabul edilememektedir.

5746 sayılı Kanun kapsamında tasarım merkezlerinde değerlendirilmeye alınabilecek tasarım faaliyetlerinin ürün tasarımı ile ilişkisi olması gerekmektedir. Tek başına süreç ve metod tasarımı, tasarım faaliyeti olarak kabul edilmemekle birlikte bu alanda yapılacak tasarım faaliyetleri eğer ürünün işlevselliğinde iyileştirme, farklılaştırma, artırma veya geliştirme meydana getiriyorsa merkezde desteklenebilecek faaliyetlerdir.

5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenecek tasarım faaliyetleri içerisinde 74.10.02 NACE Kodu ile belirtilen "Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil)" bulunmaktadır. Söz konusu tasarım faaliyeti ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir faaliyetse eğer tasarım faaliyeti olarak kabul edilebilir.

İşlevsellik; işlevsel olma durumunu ifade etmektedir. Kanunda tasarım faaliyetinin tanımı yapılırken belirtilen ürünün işlevselliğinden kasıt ise; ürün veya ürünlerin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev ve fonksiyonlarıdır. İşlevsellik, her bir ürün bazında farklılık gösterebilir.

Tasarım Merkezinde gerçekleştirilecek tasarım projeleri, süresi, bütçesi, amacı, genel ve teknik tanımı olacak şekilde proje kurgusu ile oluşturulmalıdır. Projelendirilen tasarım faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkacak çıktının nihai ürün/hizmetin işlevselliğine katkısı ortaya konulduğu takdirde ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlandığı müddetçe tasarım merkezi gereklilikleri yerine getirilmiş olacaktır.

Nace Rev. 2'ye göre 5746 sayılı Kanun kapsamına giren faaliyet kodları 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç) dir. Uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin alt kırılımları ise; 74.10.01 - İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) ve 74.10.02 - Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) olmak üzere sınıflandırılmıştır.

5746 sayılı Kanun kapsamında teşvike konu tasarım projelerinde ortaya çıkacak nihai ürünün, ürünün işlevselliğine katkı sağlayacak olması yani modasal etkinin ürünün işlevselliğinde pozitif etki yaratması ve bu etkinin projelendirilmesi, kanunun sağlamış olduğu destek ve teşvikten yararlanabilmek için yeterlidir.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır. Projeler Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvurusu sırasında değerlendirilmektedir.

Tasarım faaliyetinden kasıt sadece endüstriyel tasarım faaliyetleri değildir. Ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi tüm tasarım faaliyetleri mevzuat kapsamında desteklenen faaliyetlerdir. Söz konusu faaliyetlerin ürüne yönelik olması beklenmektedir.

Tasarım projelerinin bir parçası olacak şekilde prototip üretimi projelerin içerisinde yer alabilir ve Tasarım Merkezlerinde prototip ürün imalatı yapılabilir. Söz konusu tasarım projeleri/ faaliyetleri, ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir faaliyetse eğer tasarım faaliyeti olarak kabul edilebilecektir.

5746 sayılı Kanun kapsamında destek ve teşvike konu tasarım faaliyetleri; ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi faaliyetlerdir.

Türkiye'nin ilk tasarım merkezlerinden biri inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. Tasarım Merkezinde projelendirilen tasarım faaliyetleri için belirlenen bir ölçek bulunmamaktadır. Projelerin bina/yapının işlevselliğine katkısı ortaya konacak şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

Tasarım Merkezlerinde prototip ürün imalatı yapılabilir. Tasarım projelerinin bir parçası olacak şekilde prototip üretimi projelerin içerisinde yer alabilir.

Söz konusu faaliyetler, ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir faaliyetse eğer tasarım faaliyeti olarak kabul edilebilir.

Tasarım Merkezlerinde değerlendirilmeye alınabilecek tasarım faaliyetlerinin ürün tasarımı ile ilişkisi olması gerekmektedir. Söz konusu faaliyetler sonucu ortaya çıkacak nihai ürün, ürünün işlevselliğine katkıda bulunacaksa eğer tasarım projesi olarak kabul edilebilecektir.

Sayın İlgili,

Ekim 2019 itibariyle faal olan 352 Tasarım Merkezi'nden 18'i inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu Tasarım Merkezleri içerisinde mimari ve mühendislik proje hizmetleri veren firmalar da bulunmaktadır. Tasarım Merkezinde gerçekleştirilecek projelerin, binanın ya da yapının işlevselliğine katkısı ortaya konacak şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Ayrıca Tasarım Merkezi olmak için gereken kriterlerden biri; tasarım faaliyetlerinin Türkiye içerisinde gerçekleştirilmesidir. 

Bununla birlikte SGK'lı olmayan kişiler asgari TZE personeli olarak değerlendirilebilir fakat firma ortaklarının TZE Tasarım Personeli olarak gösterilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çok olumlu karşılanmamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurularda firma ortakları hariç tutularak asgari TZE'ye ulaşması beklenebilir. Ayrıca asgari sayı olan 10 TZE personelle başvuru yapmak Tasarım Merkezi'nin sürdürülebilirliği noktasında sorun yaşanmasına sebep olabilecektir.