'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Diğer Başvuru İşlemleri' Arama Sonuçları (31 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Diğer Başvuru İşlemleri' Arama Sonuçları (31 sonuç)

Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Kanun çerçevesinde asgari bir proje sayısı şartı bulunmamaktadır. 

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu ise; portalda girişi için yer olsa da zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.    

Ar-Ge merkezleri için ayrı bir tüzel kişiliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Fakat farklı bir tüzel kişilikle Ar-Ge Merkezi oluşturmak isteniyorsa kurulabilir. İki şirket arasında transfer fiyatlanmadırma mevzuatına uygun haraket etmek gerekmektedir.

İşlemler online yapılmakta olup vekalet alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi başvuru süreçleri birbirinden bağımsız olup hangi mekanizmaya yönelik başvuru yapıp onay alırsanız belgeniz o mekanizma adına olacaktır.

15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etme şartı, firma büyüklüğünden bağımsız tüm başvurular için geçerlidir.

İlgili akreditasyon süreç ve gereksinimleri ile Ar-Ge Merkezi süreç ve gereksinimleri çakışmadığı sürece olumsuz bir etkilenme olmaması gerekir.

Bakanlık nezdinde gerçekleştirilen sunumlarda Ar-Ge Merkezi Yöneticisi ile birlikte hem şirketin hem de Ar-Ge Merkezi'nin vizyonunu en doğru şekilde yansıtacak bir ekibin katılım göstermesi ve şirketin yüksek şekilde temsili önerilmektedir.

Mevzuat kapsamında yapılan tanımlardan yola çıkarak yazılım faaliyetlerinin çoğunlukla Ar-Ge Merkezi için tanımlanan faaliyet alanları ile örtüştüğü gözlemlenmektedir.

Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi başvurusunu Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri yapabilmektedir. Dolayısıyla üniversitelerin direk ilgili başvuruyu gerçekleştirmesi mümkün gözükmemektedir. Akademisyenler (Öğretim elemanları) Ar-Ge Merkezi'nde çalışabilir veya Ar-Ge Merkezi mevzuatına uyumlu kendi şirketleri için Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler.

Ar-Ge Merkezi mevzuatı ile ilişkili indirim, istisna ve teşviklerden ancak Ar-Ge Merkezi onayı alındıktan sonra faydalanılabilir.

Serbest bölgede olan şirketler de Ar-Ge Merkezi başvurusu yapabilir ve ilgili belgeyi alabilir. Serbest bölgede kurulan Ar-Ge birimleri 5746 sayılı Kanuna tabidir. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar 5746 sayılı Kanunun teşviklerinden biri olan Ar-Ge indirimi müessesinden yararlandırılamayacaktır.

Şirketin misyon, vizyon, gelir ve kazanç modeli doğru şekilde aktarıldığı sürece sadece Ar-Ge amaçlı şirket kurulabilir. Mevzuat açısından bu tür bir şirket kurulmasına ve Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunulmasında bir engel yoktur.

Ar-Ge Merkezi kapsamında öz sermaye ile gerçekleştirilen projeler için de ilgili kanun kapsamında destek ve teşviklerden faydalanılabilir.  

Mevcut biriminiz mevzuatta tanımlanan minimum tam zaman eşdeğer limitleri, fiziksel alan şartları ve proje içerikleri açısından tanımlanan faaliyet adımları ile uyumlu ise Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunulabilir. Sıfırdan bir yapılanma oluşturma gereksinimi bulunmamaktadır.

5746 sayılı Kanun'a istinaden Ar-Ge Merkezi belgesi yerleşik sermaye şirketlerine verilen bir belgedir. İlgili örgütler bu şekilde bir şirket yapılanmasını gerçekleştirmiş ve ilgili yapının faaliyet alanları, tam zaman eşdeğer personel sayısı, personel yapısı, fiziksel alanı mevzuatta belirtilen şartlara uyumlu ise başvuruda bulunabilirler.

5746 Sayılı Kanun'a istinaden Ar-Ge Merkezi belgesi yerleşik sermaye şirketlerine verilen bir belgedir. İlgili örgütler bu şekilde bir şirket yapılanmasını gerçekleştirmiş ve ilgili yapının faaliyet alanları, tam zaman eşdeğer personel sayısı, personel yapısı, fiziksel alanı mevzuatta belirtilen şartlara uyumlu ise başvuruda bulunabilirler.

Her iki firma ayrı ayrı şartları sağladığı sürece ikisi de ayrı başvurularda bulunabilir ve belgeyi alabilir.

TÜBİTAK, KOSGEB vb.hibe destek programları kapsamında da 5746 sayılı Kanuna tabi olunur ve kanunun getirdiği tüm destek ve teşviklerden faydalanma hakkına sahip olunur.

Ar-Ge Merkezi başvurusu tek bir firma üzerinden yapılmakta; Bakanlık tarafından onay ve belge de bu firmaya yönelik olarak verilmektedir. Dolayısıyla ilgili grup şirketleri yeni bir şirket yaratarak veya Ar-Ge yapılanmalarını mevcut şirketlerden biri altında toplayarak başvuruda bulunabilirler.

İlgili şekilde bir yapılanma söz konusu olamaz. Her yapı için ayrı ayrı tam zaman eşdeğer şartlarını sağlamak gerekmektedir. Ancak Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

Tasarım merkezlerinin %50'sine yakını tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalardır ancak otomotiv, elektronik sistemler ve inşaat sektöründen firmalar da Tasarım Merkezi ünvanını alabilmişlerdir. Bu kapsamda önem arz eden konu, şirketinizin faaliyetlerinin mevzuatta belirtilen Ar-Ge mi yoksa tasarım faaliyetinin mi daha uygun olduğudur.

Ar-Ge Merkezi için 15 Tam Zaman Eşdeğer; Tasarım Merkezi için 10 Tam Zaman Eşdeğer şartını sağlamanın yanında mevzuatta belirtilen fiziksel alan, proje ve personel yapısı gibi şartların da sağlanması gerekmektedir. Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi iki farklı başvuru, onay ve belge sistemi olduğu için firmanızın iki başvuru için de ayrı bir hazırlık yapması ve ilişkili şartları sağlaması gerekmektedir. Ancak Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri de yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

İlaç alanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri Ar-Ge Merkezi kapsamında gerçekleştirilebilir.

Evet verilebilir.

Evet olabilir.

Bununla ilgili bir kısıtlama ve şart yoktur. Mutlaka bir ilgili birimin yöneticisinin Ar-Ge Merkezi Yöneticisi olarak bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bunun dışındaki yönetim kadrosu firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanabilir.

İlgili tüzel kişilik kurulmuş ve dolayısıyla başvuru için gerekli resmi evrakları sunabildiği sürece ve ayrıca mevzuat kapsamında verilen şartları karşıladığı sürece bir firma kuruluşundan kısa bir süre sonra Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilir.

Süreçler ve gereksinimler firma büyüklüğünden bağımsız olarak tüm tüzel kişilikler için aynıdır.

Başvuru yapıldığı noktada firmanızın fiziksel şartları, proje, personel ve idari alanlardaki tüm süreçleri Ar-Ge veya Tasarım Merkezi gereksinimleri ile hali hazırda uyumlu olmalıdır.