'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Dışarıda Geçirilen Süreler' Arama Sonuçları (25 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Dışarıda Geçirilen Süreler' Arama Sonuçları (25 sonuç)

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine sağlanan destek ve teşviklerden faydalanmanın şartlarından birisi de Ar-Ge ve tasarım faaliyetinin yurt içinde gerçekleştirilmesidir. Bununla birlikte merkez dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretler de, gelir vergisi stopaj teşvikinin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, teşvikten faydalanılan süre her hal ve takdirde haftada 45 saate isabet eden ücret tutarını geçemeyecektir. Merkez dışında geçirilen süreler için herhangi bir sınırlama yapılmamış, bu sürelerin yurt içi veya yurt dışı olması konusunda bir kriter belirlenmemiştir. Projelerin hangi aşamalarının ve hangi şartlar altında merkez dışında geçirilebileceği ile ilgili de Bakanlar Kurulu Kararında açıklama yapılmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak ilgili Ar‐Ge veya tasarım merkezinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da değerlendirilir. Yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yıllık, doktora yapanlar için iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.Bilim Sanayi Bakanlığı portalına yüksek lisans ve doktora yapan personeller için aşağıda belirtilen bilgi girişleri yapılmadır. Bu kapsamda beyanlar haftalık olarak gerçekleştirilebilir. Değişiklikleri bu kapsamda bildirebilirsiniz. -Personelin Adı-Soyadı -Ar-Ge merkezinde göreve başlama tarihi -Eğitim Durumu (Yüksek Lİsans/Doktora) -İlgili Yıl/İlgili Ay -Aylık dışarda geçirilen toplam süre (saat)

Dışarıda geçirilen süreler içerisindeki "bilimsel etkinlikler" kategorisine Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili yurtdışı konferans ve eğitimler girebilmektedir.

Dışarıda geçen sürelere ilişkin ücretler Ar-Ge merkezi onayı alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi şartıyla istisna, teşvik ve indirim konusu edilebilecektir. Dışarda geçirilen süreye ilişkin ispat Ar-Ge merkezi yönetici ve işverene aittir. Belgelendirme ve bilgilendirme haftalık veya aylık olarak ispat edilebilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır. Sadece taahhüt yeterli olmamaktadır.

Dışarıda geçirilen süreler Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde kurulan giriş, çıkış kontrol mekanizmaları ile tespit edilebilmektedir. Dışarıda geçen sürelere ilişkin ücretler Ar-Ge merkezi onayı alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi şartıyla istisna, teşvik ve indirim konusu edilebilecektir. Dışarda geçirilen süreye ilişkin ispat Ar-Ge merkezi yönetici ve işverene aittir. Belgelendirme ve bilgilendirme haftalık veya aylık olarak ispat edilebilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır.

6 Seri No'lu 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği, 4. Madde'de belirtildiği gibi Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar bu kapsamdadır. Bu çerçevede, sadece Ar-Ge ve tasarım projesine tahsis edilen veya münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan amortismanların tamamı, bu kapsamda indirim tutarının tespitinde dikkate alınabilecektir. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır. Hak ve lisans kullanımları da Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanabilir. 

Ar-Ge Merkezi ilan edilen alanlar dışında geçen süreler projelerle ilişkili olmalıdır. Gerçekleştirilen toplantılar proje süreçleri içerisinde kurgulanmalı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilmelidir. Bununla birlikte katılımcıların ve toplantı gündeminin olduğu tutanaklar ile toplantı çıktılarına ilişkin belgelerin ispat aracı olabileceği kanaatindeyiz.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yolda geçen süreler istisna dışıdır.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği süreler teşvik,istisna ve indirim konu yapılabilecektir.

"5746 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan 2016/9091 nolu Bakanlar Kurulu Kararında hangi sürelerin kabul edileceği açıklanmıştır. Buna göre; a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler teşvik kapsamında kabul edilecektir. Yukarıda sayılan konu bazında dışarıda geçirilen süreler için kağıt ortamında tevsik edici belge düzenlenmeli ve Ar-Ge Merkezi yönetimince onaylanmalıdır. Tevsik edici belge her bir konu başlığı için farklılık gösterebilir. Örnek vermek gerekirse; Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışması için ( analiz ve testin yapıldığı kuruluştan hangi personelin hangi proje kapsamında ne kadar süre geçirdiğini gösteren ıslak imzalı bir yazı alınması), Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar için ( bahsi geçen Ar-Ge/tasarım merkezinden hangi personelin hangi proje kapsamında ne kadar süre geçirdiğini gösteren ıslak imzalı bir yazı alınması), Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler için ( Ar-Ge merkezi yönetimi tarafından belirlenen ve prototip ürün geliştirmede geçirilen sürelerin listelendiği dokümanın ıslak imzalı hali ) v.s. "

Her bir konu başlığı için farklı ispat edici dökümanlar kullanılabilir. Müşteri, tedarikçi, laboratuar firmaları, diğer ar-ge merkezleri vb. ( diğer firmalardan ) firmalardan alınan ve personel/proje/süre detayını gösterir ıslak imzalı dökümanlar, bilimsel etkinliği ispat edici davetiyeler ve katılım belgeleri, Ar-Ge merkezinin kendisinin düzenlediği ve personel/proje/süre bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı dökümanlar ( prototip, saha araştırmaları) ,yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin ders programları v.b. dokümanlar kullanılabilir.

5746 Sayılı Kanuna ilişkin yayınlanan 2016/9091 nolu Bakanlar Kurulu Kararında " 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir." ifadelerine yer verilmiştir. Karardan anlaşılacağı üzere sadece ders saatinde geçirilen süreler teşvik kapamındadır. Öğretim Görevlisi/Üniversitenin imzaladığı ders programları tevsik edici doküman olarak kullanılmalıdır.

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmelerin, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Herhangi bir nedenle tam zaman eş değer personel limitinin altına düşülmesi halinde (3'er aylık dönem ortalamasında) yararlanılan vergi teşvik ve istisna tutarları gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenmek zorundadır. Diğer yandan 5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 21.Maddesinin 14.Fıkrası gereğince Ar-Ge Merkezinin iptali de mümkündür.

5746 sayılı Kanunun 6 seri nolu tebliğinin 4.maddesinin b bendinde " Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır." ifadelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda , Ar-Ge / Tasarım Merkezi için alınan demirbaş, makine ve teçhizat aynı zamanda firmanın diğer faaliyetleri için de kullanılabilir. (Örneğin; üretim, kalite kontrol, bakım onarım vs. faaliyetleri gibi. Böyle bir durumda ise amortisman hesabının ise tebliğde belirtildiği üzere gün esasına göre hesaplanması gerekmektedir.)

Bir firma TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içerisinde yer alıp 4691 sayılı Kanun'dan faydalanırken, aynı zamanda Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin 5746 sayılı Kanun'dan faydalanamaz. Ancak 2016 yılında yürürlüğe giren 6676 sayılı Ar-Ge Reform Kanunu ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

Mevzuattan anlaşılacağı üzere bağımsız bir kuruma verilen bir yetki mevcut durumda yoktur. Devlet tarafından verilecek teşvik, istisna ve indirimlerin denetim ve izlemesine ait yetkinin bağımsız bir özerk kuruluşa verilmesi suistmale açık bir durum olması münasebetiyle riskler içereceğinden gerçekleşmesi çok düşük bir ihtimaldir. Ancak kısmi görevlendirmeler ve yetkilendirmeler kamu tarafındaki yoğunluğun azaltılması açısından değerlendirilebilir.

Sipariş teknopark şirketine verildiğinde Ar-Ge indiriminden faydalanılamaz. Siparişe dayalı projeler Ar-Ge veya tasarım merkezleri için yürürlüğe konulmuş bir kavramdır.  Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin harcamalar bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21.Maddesinde denetleme ve izleme faaliyetlerine açıklama getirilmiştir. Buna göre; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur. Bakanlık, faaliyet raporunun şekil ve içeriği açısından ön incelemesini yapar, eksik bilgi bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikler işletme tarafından tamamlanarak en geç on iş günü içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin izleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır. Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir.  

KOSGEB ve TÜBİTAK, hibe anlamında Ar-Ge projeleri için destek alabileceğiniz kamu kurumlarındandır. KOSGEB TÜBİTAK'a göre daha minimum tutarlarda hibe programları düzenlemektedir. Diğer yandan KOSGEB veya TÜBİTAK projesi yürüten firmalar da Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin hak ettiği teşvik ve istisnaların bir çoğunu elde edebiliyor. 

Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir.( Denetimler Ar-Ge Merkezini fiziki olarak ziyaret edilerek yapılır ) Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz.

Direk bir ek teşvik veya destek söz konusu değildir. Ancak savunma sanayisi projelerinin, diğer sektör projelerine göre TÜBİTAK tarafından daha kolay kabul edilebilir olduğu ve kapsamlarının daha geniş tutulduğuna şahit olmaktayız. Diğer yandan, savunma sanayisi projeleri yapan firmalar TÜBİTAK dışında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan, Kalkınma Bakanlığ'ından ve Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kurumlardan ek teşvik ve destekler sağlayabilmektedir. Bir diğer avantaj ise, savunma sanayisi sektöründe yapılan Ar-Ge projelerinin refarans ağırlığıdır.  

Özel öğrenci statüsünden kasıt nedir bilinmemekle birlikte Ar-Ge Merkezi'nde çalışan  Ar-Ge personellerinin lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreleri 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Bu kapsamda destek ve teşviklerden faydalanabilmek için de; Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerinin %100'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bilgilendirilmesi kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.