'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Fiziki Alan ve Yerleşke' Arama Sonuçları (26 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Fiziki Alan ve Yerleşke' Arama Sonuçları (26 sonuç)

Ar-Ge Merkezi başvuruları incelenirken firmaların alt yapılarının gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı projelerle uygunluğu bir değerlendirme kriteridir. Dolayısıyla firmaların mevcut ve planlanan altyapılarından bahsetmeleri faydalı olacaktır. 

Bir firma hem Ar-Ge hem de Tasarım Merkezi kurabilir. Böyle bir durumda her iki merkezin de mevzuatta belirtilen gereksinimleri ayrı ayrı karşılaması gerekmektedir.

Ayrı bir binaya gerek yoktur; tekil bazda personelin giriş çıkışlarının takip edilebildiği ve Ar-Ge Merkezi biriminin dışında diğer birimlerden fiziksel olarak olarak izole edilmiş bina, kat, katın içinde ayrı bölümler vb. alanlar yeterli olacaktır.

Ar-Ge biriminin muhasebesi ile ilgili kişileri destek personeli olarak görevlendirebilirsiniz. Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Başvuru yapıldığı anda firmanın fiziksel alan ile ilgili şartlara uygun bir yapılanmada olması gerekmektedir. Aynı çatı altında birden fazla Ar-Ge Merkezi kurabilir veya tek bir kampüs altında bu birimleri tek bir Ar-Ge Merkezi olarak tanımlayabilirsiniz. İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya Tasarım Merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge veya Tasarım Merkezi için ayrı başvuru yapılır.  

Mevzuatta bu konuya ilişkin net bir bilgi bulunmamakla beraber, ilgili fiziksel alanda sadece Ar-Ge Merkezi personelinin bulunması beklenmektedir.

Bir firma TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içerisinde yer alıp 4691 sayılı Kanun'dan faydalanırken, aynı zamanda Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin 5746 sayılı Kanun'dan faydalanamaz. Ancak 2016 yılında yürürlüğe giren 6676 sayılı Ar-Ge Reform Kanunu ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

Ar-Ge Merkezi olmak için başvuru şartlarından biri de en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısına sahip olmaktır. Dolayısıyla bu statüyü kazanmak için tek bir firma özelinde bu asgari şartı sağlamak gerekecektir. 

Ar-Ge merkezi Serbest Bölge'de de kurulabilir. Ar-Ge merkezi vasfını kazanmış birimin nerede olduğunun önemi yoktur. Firmanın gerek merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse Serbest Bölge'de kurulan Ar-Ge birimleri 5746 sayılı Kanuna tabidir. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar 5746 sayılı Kanunun teşviklerinden biri olan Ar-Ge indirimi müessesinden yararlandırılamayacaktır.

Giriş, çıkış kontrol mekanizması ve diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir.

Mevzuatta belirlenen herhangi bir veri yoktur.

Bu şekilde bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte yapılacak değerlendirme, faaliyet alanınızın alan, alet, cihaz, altyapı ihtiyacının karşılanıp karşılanamadığı incelenilerek yapılacaktır.

Ar-Ge Merkezi başvurusu tek bir firma üzerinden yapılmakta; Bakanlık tarafından onay ve belge de bu firmaya verilmektedir. Dolayısıyla ilgili grup şirketleri yeni bir şirket yaratarak veya Ar-Ge yapılanmalarını mevcut şirketlerden biri altında kurarak başvurularını yapmalıdırlar.

İlgili şirketin Ar-Ge ihtiyaçlarını altyapı vb konularda karşılayabiliyor ve şirketin genel yapılanması içerisinde organizasyon şemasında bağımsız olarak yer alıyorsa olabilir.

Hayır buna gerek bulunmamaktadır. Giriş, çıkış kontrol mekanizması ve diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir.

Giriş, çıkış kontrol mekanizması, diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir. 

Her iki merkez için de mevzuatta belirtilen gereksinimlerin ayrı ayrı karşılanması gerekmektedir. Bu durumda aynı fiziksel çalışma alanında bu iki farklı birimin yer alması mümkün görünmemektedir.

Ar-Ge Merkezi için ayrı bir bina şartı aranmamaktadır.

Hali hazırda bu konuya istinaden bir destek mekanizması bulunmamaktadır.

Evet olabilir.

Fiziksel şartlar ilgili iş kanunlarına uyumlu şekilde olup, giriş çıkış şartları ise tekil personel bazında giriş çıkışın kontrolünün sağlandığı ve kayıt alınabildiği bir yapıda olmalıdır.

Giriş, çıkış kontrol mekanizması, diğer birimlerden izolasyon gibi şartlar sağlandığı sürece Ar-Ge Merkezi'ne ait birden fazla mekan olabilir. Ya da aynı çatı altında birden fazla Ar-Ge Merkezi kurulabilir.   

Aynı çatı altında birden fazla Ar-Ge Merkezi kurabilir veya tek bir kampüs altında bu birimleri tek bir Ar-Ge Merkezi olarak tanımlayabilirsiniz. İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya tasarım merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge veya tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.

İşyerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya tasarım merkezinin bulunması mümkündür. Bununla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

1.  Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla ve farklı lokasyonlarda, katlarda TEK MERKEZ başvuruları kabul edilmektedir. Yani Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir. Bu nedenle OSB, Teknopark ve Atölye gibi farklı lokasyonların aynı yerleşke içinde olmaması durumunda başvurunun gerektirdiği fiziki şartları sağlamamış olursunuz. Başvuru sırasında tüm lokasyondaki Ar-Ge çalışanlarını tek bir yerleşkede konumlandırmalısınız. 

2-3. Başvuru aşamasında Ar-Ge merkezlerinde en az on beş, Tasarım merkezlerinde ise en az on tam zaman eşdeğer ar-ge/tasarım merkezi personeli olmalıdır. Başvuru öncesinde yürütülen projelerdeki eforlar bir engel oluşturmayacaktır.

Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla ve farklı lokasyonlarda, katlarda TEK MERKEZ başvuruları kabul edilmektedir. Dolayısıyla TGB içerisinde yer alan iki ayrı binadaki asgari fiziksel şartları sağladığınız taktirde başvuru yapmanıza engel teşkil eden bir durum bulunmamaktadır.