'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında' Arama Sonuçları (49 sonuç)

'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında' Arama Sonuçları (49 sonuç)

Tasarım Merkezinde yürütülen tasarım projesi faaliyetleri kapsamında prototip imalatı bir tasarım adımı olarak kabul edilebilir.

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında yararlandırılamaz. 

Kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50'si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan %50'si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

Hayır, siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetleri kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanmak için Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olunması ya da bu merkezlere sipariş veren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması gerekmektedir.

Evet. Kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kapsamında kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanılabilir. Destek kapsamına alınabilecek tasarım projeleri prototip üretimini de içerebilir.

5746 sayılı Kanunda ve Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen teknik kuruluşlardan kasıt, Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen TÜBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Hayır, geçerli değildir. Serbest Bölgeler 5746 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Söz konusu tasarım personeli, personeli olduğu Tasarım Merkezi'nde yürütülen tasarım projeleri kapsamında görevli ise bu kapsamda elde ettiği ücretleri teşviklerden faydalandırılabilir.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sanayi dışı tasarım faaliyetlerinde bulunan sektörlerdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak onayla dışarıda geçirilen sürelere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanabileceklerdir.

5746 sayılı Kanun kapsamında destek ve teşviklerden faydalanan tüm Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, personellerinin zorunlu olarak dışarıda geçirdikleri süreler ile ilgili oluşturdukları prosedüreleri (yazılı olarak) kontrol edilebilir şekilde arşivlemelidirler. Belgelendirmelerde, kimin, neden ve hangi projeyle ilgili hangi faaliyetleri gerçekleştirmek için zamanının ne kadarının dışarıda geçirmesi gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen kriterlerin devamlılığı açısından Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin fiziki alan yeterliliği, personel giriş çıkışları bu kapsamda denetlenecektir. Bu denetimler en geç iki yılda bir yapılacağı için personelin giriş ve çıkışlarının kontrolü ile ilgili bir denetimde hazır edilebilmesi açısından en az 2 yıl için saklanmasını öneriyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 yılda bir denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz. Tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Adres değişikliği yapılmadan önce veya ek fiziki alan talebi olması durumunda bu değişikliklere ilişkin bilgiler, işletme tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yerinde inceleme yapmak üzere en az bir izleyici görevlendirilebilir. Değişikliklere ilişkin bildirimde bulunan işletme, organizasyon yapısı içinde Ar-Ge veya tasarım merkezi için gerekli asgari şartları sağlamaya devam etmesi ve bu şartları devam ettirmesi koşuluyla Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi için yeniden başvuru yapmaksızın Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu onayı esas alınarak yararlanmaya devam eder. Tür veya unvan değişikliklerinde karar Bakanlıkça verilir.

Tasarımcı olmak için mevzuatta belirtilen kriterler sağlandığı müddetçe tasarım merkezinde tasarımcı olarak çalışılabilir. Tasarımcı 5746 sayılı Kanunda şu şekilde tanımlanmıştır: Mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişiler.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri, normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri alabilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

Tasarım projeleri, tasarım merkezlerinin 5746 sayılı Kanun kapsamında bu merkezlere STB (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından verilen destek ve teşviklerin devamlılığını sağlamaları için gerçekleştirmeleri gereken projelerdir. STB dışında bina ve yerleşkeden bağımsız; tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri de Ekonomi/Ticaret Bakanlığı'nın yürütücülüğünde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaktadır. Ancak Ekonomi/Ticaret Bakanlığı'nın Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan başka bir destek programı kapsamında yararlandırılmaz. Dolayısıyla Tasarım Merkezleri'nin bu desteğe başvurmamaları Ekonomi/Ticaret Bakanlığı tarafından telkin edilmektedir. 

Tasarım merkezi tasarım projelerinin tasarımcı tarafından yürütüldüğü, tasarım faaliyetlerinin desteklendiği, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir. Burada 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenen faaliyetler sadece tasarım faaliyetleridir. Ar-Ge Merkezleri ise; Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir. Mevzuata göre tasarım merkezinden Ar-Ge merkezine veyahut Ar-Ge merkezinden tasarım merkezine geçişi engelleyen kanuni bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak birimler Ar-Ge veya tasarım merkezleri statülerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili faaliyetlerini sürekli olarak gerçekleştirmelidirler.

Mevzuata göre tasarım merkezinden Ar-Ge merkezine veyahut Ar-Ge merkezinden tasarım merkezine geçişi engelleyen kanuni bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak birimler Ar-Ge veya tasarım merkezleri statülerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili faaliyetlerini sürekli olarak gerçekleştirmelidirler.

Ar-Ge veya tasarım merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktadır.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Dolayısıyla işletmenin Ar-Ge harcamalarıyla ilgili aldığı mali danışmanlık hizmeti de bir mesleki hizmet alımı kabul edilebilir ve bu kapsamda yapılan harcamalar Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi birimi farklı/ müstakil bir binada ise Ar-Ge veya tasarım merkezi dışındaki kira, elektrik ve ısınma giderleri gibi harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ancak işletmenin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünün Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılması halinde, bu taşınmazlara ilişkin kira giderinin veya hesaplanan amortismanların, su ve enerji giderlerinin Ar-Ge veya tasarım merkezine isabet eden kısımları indirim uygulamasında dikkate alınabilecektir. Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.

Alınan danışmanlık hizmetine istinaden kesilen fatura veya gider belgesinin yol, yemek ve konaklama giderleri dahil edilerek belgelendirilmesi mümkünse eğer bu giderler dahil edilerek kesilen faturanın Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümküdür. Ancak söz konusu harcamaların danışmanla yapılan sözleşmede de belirtilmesi gerekmekte, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olduğu ispat edilebilir olmalıdır.

Bu konuda mevzuatlarda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. İş verenin Ar-Ge veya tasarım projelerinde görevlendirdiği personele ikramiye/ödül vermesi, Ar-Ge veya tasarım projelerinin sürdürebilirliği ve etkinliği için motive edici olmaktadır. Ancak 5746 sayılı Kanun kapsamında personeller için faydalanılan gelir vergisi teşviki başta olmak üzere diğer teşvikler personle değil, iş verene verilen teşviklerdir.

Ar-Ge veya tasarım projelerinde görevlendirilen personeller için faydalanılan teşvikler muavin hesaplarında gösterilmeli ve personel maliyetleri söz konusu teşvik rakamları düşüldükten sonra Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmelidir.

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanan işletmeler, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır.

Gümrük vergisi istisnasından faydalanmak isteyen işletmeler başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'ne gönderir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu aynı iş günü içinde onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde başvuru hakkında görüş almak üzere konusunda uzman en az bir izleyici görevlendirebilir.  

Ar-Ge ve Tasarım harcamalarını proje bazlı ayırarak muhasebeleştirmek ve itfa bedellerini Gelir tablosunda gider olarak kaydetmek gerekmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve Tasarım indirimine konu bu harcamalar kurumlar/gelir vergisi matrahından da indirilir.

Hayır, Ar-Ge, tasarım ve destek personellerinin teşvike konu ücretlerinde herhangi bir alt-üst limit bulunmamaktadır. Ar-Ge projelerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilmektedir.

4691 sayılı Kanun'da tasarım faaliyetlerinin ne olduğu konusunda açıklama yapılmasına rağmen tasarım faaliyeti sayılmayan faaliyetler belirtilmemiştir. Ancak tasarım faaliyetlerini destekleyen mevzuatlarda bir bütünlük olduğunu düşünürsek eğer 5746 sayılı Kanun'da belirtilen tasarım sayılmayan faaliyetler dikkate alınarak tasarım projelerine ve faaliyetlerine yön verilebilir.

Destek personeli 5746 sayılı Kanun'da Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katıldığını ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili olduğunu ispat edebilmenin yollarından biri aynı fiziki mekanı paylaşmalarıdır. Ancak destek personelinin Ar-Ge veya tasarım biriminin dışında çalışması mevzuatsal olarak yasaklanan bir durum olmasa da tercih edilen bir durum değildir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi statüsünü sürdürebilmenin koşullarından olan Ar-Ge merkezleri için 15 (bazı sektörler için 30), tasarım merkezleri için 10 TZE personel yeterliliğinin herhangi bir üç aylık dönemde ihlal edilmesi/sağlanamaması durumunda, şartların ihlal edildiği/sağlanamadığı tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılamaz.

Tasarım Merkezinde çalışan tasarımcı, teknisyen ve destek personellerinin tamamı 5746 sayılı Kanun kapsamındaki personel teşviklerine tabidir.  Ancak temel bilimler desteği sadece Ar-Ge merkezlerine sağlanan bir destektir.    

Tasarım Merkezinde tasarım personeli olarak değerlendirilebilecek kişiler tasarımcı ve teknisyen olarak 2'ye ayrılmaktadır. Tasarımcı üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, teknisyen ise en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır. Mevcut çalışanlarınız eğer belirtilen nitelikteler ise tasarım personeli olarak beyan edilebilir.

Tasarım merkezinde çalışan personeller Ar-Ge projesi de yapabilirler. Ancak tasarım merkezinde yaptıkları Ar-Ge projeleri için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanamazlar. Ancak tasarım merkezinde çalışan bu personellerin yaptıkları Ar-Ge projeleri herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunun (TÜBİTAK/TEYDEB Programları gibi) destek programları tarafından destek kapsamına alınmış ise ilgili kamu kurum veya kuruluşunun kapsam altına aldığı sınırlar dahilinde desteklenebilecektir.

Bir personelin tasarımcı olarak kabul edilebilmesi için mevzuatta belirtilen eğitimleri tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamadıkları müddetçe 10 TZE personeli içinde kabul edilememektedirler.

5746 sayılı Kanun'da teknisyen olarak tanımlanan kişiler; meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülen projeler için kişi sayı sınırı bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge merkezi statüsünün devamlılığı için 15 TZE (bazı sektörler için 30 TZE), tasarım merkezi statüsünün devamlılığı için 10 TZE personelin bu birimlerde yürütülen projelerde çalışması gerekmektedir. Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve tasarım projelerinde toplamda 15 TZE personel yeterliliğinin sağlandığı müddetçe kaç kişinin veya kimlerin çalıştığı önem arz etmemektedir.

Ar-Ge merkezinde yürütülen tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde bir tasarımcının mutlaka bulunması gerekmektedir. Bunun dışında bir tasarım faaliyetinin mevcut olması için bir tasarım fikrinin de mevcut olması gerekmektedir.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Ancak bu konuda mevzuatta belirlenen herhangi bir sayı sınırı bulunmamaktadır.

Tasarım faaliyeti, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin bütünüdür. Dolayısıyla söz konusu tasarım faaliyeti ya da projesinin ürünün işlevselliğinde bir katkı yaratacak olması gerekmektedir. Ortadoğu pazarı için yapılacak bir kumaş tasarımının sadece görselliğinde bir değişiklik tasarlanması bu faaliyetin 5746 sayılı Kanun kapsamına dahil edilebilmesi için yeterli değildir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanılabilmesi için tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetleri de 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalandırılabilir.

Tasarım merkezinde Ar-Ge projeleri de yapılabilir ancak tasarım merkezinde yapılan Ar-Ge projeleri için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanılamaz.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktadır.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.