'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (20 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Süreç Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (20 sonuç)

Bu destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/3/2016 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi esastır.İşletme, bu destek kapsamında istihdam ettiği personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. Bu madde kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için, yukarıdaki şartların sağlandığını ve işletme tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar işletmenin bildirdiği banka hesabına ödeme yapılır. Bu desteğe ilişkin tanzim edilecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ile diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık tarafından ödenen destek tutarı, işletme açısından özel fon uygulamasına tabi tutulur.

Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanamaz.

5746 Uygulama Yönetmeliği'nde "Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. " denilmektedir. Söz konusu personellerin bu kapsama girebilmesi için aynı Ar-Ge veya tasarım merkezinde en az 1 yıl süreyle çalışması gerekmektedir.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde destek personeli bulundurma zorunluluğu yoktur. 5746 Uygulama Yönetmeliği'nde destek personeli şu şekilde tanımlanmıştır: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman,laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli". Ayrıca sayısal olarak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu geçemeyecektir.

5746 sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Tebliğinin 3.Maddesinin 8. bendinde " Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır." ifadelerine yer verilmiştir. Bu açıklamadan hareketle Ar-Ge Merkezlerinde kısmi zamanlı Ar-Ge personellerinin çalışılabileceği sonucuna ulaşabiliriz.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde destek personeli (insan kaynakları, muhasebe, satış personeli vb.) bulunabilir ancak üretim veya kalite kontrol vb. departmanlardan muafiyetlerden faydalanmayan personeller bulunmamalıdır.

Temel Bilimler matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleridir. Mühendislik kapsam dahilinde değildir. (Örneğin; kimya bölümünden lisans derecesinde mezun bir personel bu kapsamda desteklenirken, kimya mühendisi desteklenmemektedir.)

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 4.maddesinin "ş"bendi teknisyeni " Meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler" olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla lisans mezunu olmayan ve teknisyen olarak nitelendirilebilen personeller de Ar-Ge veya tasarım merkezi personellerine sağlanan tüm vergisel teşviklerden faydalanabilemektedir.   

İlgili mevzuat doğrultusunda, öğretim üyeleri üniversitelerden izin almak kaydıyla tam zamanlı araştırmacı olarak Ar-Ge merkezlerinde çalışabileceklerdir. Yönetmelikte geçen araştırmacı tanımında en az lisans zorunluluğu ve teknik bilgi yeterlilik şartı arandığı için, hangi bölümde öğretim görevlisi olduğu önem arz etmemektedir.

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 4.maddesinin "ç"bendi Araştırmacıyı " Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar" olarak tanımlanmıştır. Bu açıklamadan hareketle açık öğretim fakültesi lisans mezunları da lisans mezunu statüsüne girmektedir. (Araştırmacı olarak kabul edilmesi için projedeki görevini yerine getirecek teknik bilgi ve beceriye sahip olmalı ve bunu destekleyici eğitim ve tecrübenin ispat edilebilir olması gerekmektedir.)

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4.maddesinin "ş"bendi Teknisyeni " Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler" olarak tanımlamıştır. Bu açıklama doğrultusunda lisans mezunlarının araştırmacı olarak kabul edilebilecek ve projedeki görevini yerine getiricek teknik bilgi ve beceriye sahip olması halinde teknisen olarak değil, araştırmacı olarak projelerde görevlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli nitelikteki destek personellerinin gelir vergisi teşviki uygulaması mevzuatta "Ar-Ge merkezlerinde, tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır." şeklinde tanımlanmıştır. Burada belirtildiği şekilde destek personelinin Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışması esastır.

Herhangi bir üç aylık dönemde asgari TZE Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar. Bununla birlikte TZE kriteri Ar-Ge ve tasarım merkezi olma asgari şartlarındandır (5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Madde 20). Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak için gerekli temel şartların yitirildiğinin tespit edilmesi hâlinde ise (TZE personel çalıştırma bu kriterlerdendir) Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmaktadır. Bu şekli ile değerlendirdiğimizde Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan personelin projede çalıştıkları süreler nispetinde teşviklerden faydalanması mümkündür.

5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir (1/8/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.). Bu kapsamda eğitimin alınacağı yüksek öğretim kurumundan alınacak onaylı aylık ders saati kadar teşviklerden yararlanmak mümkün olabilecektir. Yurt dışı üniversitelerden alınacak ders programının Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi esasına aykırı bir durum teşkil etmemesi durumunda yurt dışındaki üniversitede geçen sürenin desteklerden faydalanması mümkün olabilecektir.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili (TZE) Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıda destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderleri de personel gideri kapsamındadır. 5746 sayılı Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliğinde destek personelinin tanımı; Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, olarak yapılmıştır. Dolayısıyla destek personelinin projenin teknik konularında mesai harcaması beklenmemektedir. Örneğin TÜBİTAK'a ilgili Ar-Ge Projesi için verilecek olan mali raporların hazırlanmasında görevli destek personelinin bu kapsamda geçirdiği süreler teşvik kapsamına dahil edilebilmektedir.

Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezinde görevli Ar-Ge koordinatorü vasfındaki yöneticiler Ar-Ge personeli veya destek personeli olarak değerlendirilebilecek ve projeler kapsamıdaki çalışmaları TZE hesaplamalarında dikkate alınabilecektir.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevli Ar-Ge ve tasarım personelleri, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti dışında da görev yapabilmektedirler. Ar-Ge ve tasarım personeli olarak istihdam edilmiş olan personellerin bazı aylarda zamanlarını Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri dışında geçirmiş olmaları tam zamanlı Ar-Ge/tasarım personeli olmalarına engel değildir. Bununla birlikte Ar- Ge ve tasarım personellerinin Ar-Ge ve tasarım faaliyeti haricindeki çalışmalarının destek ve teşviklere konu edilmesi mümkün değildir.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23.maddesinin 3.fıkrasında Ar-Ge merkezi bulunan işletmeler, bu merkezlerde çalışan personel listesini her bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine verilmelidirler. Ayrıca yine 5746 sayılı Kanunun 4 No'lu tebliğinde belirtildiği şekli ile personellerin gelir vergisi terkin tutarına ilişkin hesaplamalar, Ar-Ge ve tasarım kapsamında çalışan personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 "Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde emekli olup Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışanlar 5746 sayılı Kanun kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanamamaktadır.