'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Proje' Arama Sonuçları (13 sonuç)

'Ar-Ge Merkezi Başvuru Hakkında - Proje' Arama Sonuçları (13 sonuç)

Mevzuatlarda da ortaya konan tanımı ile: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve projede gerçekleştirilen faaliyetlerin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen proje sorumlusu tarafından yürütülen çalışmalara proje denir.

Ar-Ge Merkezi olmak için TÜBİTAK-TEYDEB ve diğer kamu destekli Ar-Ge projelerinin tamamlanmış veya devam eden projeler statüsünde olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte başvuru değerlendirme sürecinde olan firmalara Ar-Ge niteliği kazandırması açısından önemlidir.

Firma, başvuru sürecinde öz kaynaklarıyla gerçekleştirmiş olduğu projeleri sunabilir.  

Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.

Mevzuatta belirtilen tanıma göre "araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerin tümü" Ar-Ge faaliyetleri kapsamındadır.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği-Madde 5'te belirtilen faaliyetlerdir. Bazıları şöyledir: 

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

.....

 İlgili mevzuata linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mevzuatta kurumların üniversitelerle ortak proje yapma zorunluluğu ile ilgili sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Bakanlık işbirliği kültürünün geliştirilmesi, Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla kurumların üniversite ile ortak projeler yapmasını desteklemekte ve merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlanması için de bu tip projelerin yapılmasını beklemektedir.

Firmanın gerçekleştirmeyi planladığı proje konusu ile ilgili, altyapı, teknik bilgi birikimi, insan kaynağı gibi kaynaklara sahip olması veya bu kaynaklara ulaşıma yönelik bir planı olması beklenmektedir. Bu şartlar sağlandığı ve projenin firma misyon/vizyonu ile uyum gösterildiği sürece farklı teknoloji ve sektörlere yönelik projeler yapılabilir.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limiti bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır.   

Mevzuatta kurumların üniversitelerle ortak proje yapma zorunluluğu veya TÜBİTAK projesi yapma zorunluluğu ile ilgili sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla kurumların üniversite ile ortak projeler yapmasını desteklemekte ve merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlanması için de bu tip projelerin yapılmasını beklemektedir.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.

Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit bulunmamaktadır. Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir.

Evet. Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.