'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Mali Uygulamalar' Arama Sonuçları (10 sonuç)

'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Mali Uygulamalar' Arama Sonuçları (10 sonuç)

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Dolayısıyla işletmenin Ar-Ge harcamalarıyla ilgili aldığı mali danışmanlık hizmeti de bir mesleki hizmet alımı kabul edilebilir ve bu kapsamda yapılan harcamalar Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi birimi farklı/ müstakil bir binada ise Ar-Ge veya tasarım merkezi dışındaki kira, elektrik ve ısınma giderleri gibi harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ancak işletmenin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünün Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılması halinde, bu taşınmazlara ilişkin kira giderinin veya hesaplanan amortismanların, su ve enerji giderlerinin Ar-Ge veya tasarım merkezine isabet eden kısımları indirim uygulamasında dikkate alınabilecektir. Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.

Alınan danışmanlık hizmetine istinaden kesilen fatura veya gider belgesinin yol, yemek ve konaklama giderleri dahil edilerek belgelendirilmesi mümkünse eğer bu giderler dahil edilerek kesilen faturanın Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümküdür. Ancak söz konusu harcamaların danışmanla yapılan sözleşmede de belirtilmesi gerekmekte, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olduğu ispat edilebilir olmalıdır.

Bu konuda mevzuatlarda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. İş verenin Ar-Ge veya tasarım projelerinde görevlendirdiği personele ikramiye/ödül vermesi, Ar-Ge veya tasarım projelerinin sürdürebilirliği ve etkinliği için motive edici olmaktadır. Ancak 5746 sayılı Kanun kapsamında personeller için faydalanılan gelir vergisi teşviki başta olmak üzere diğer teşvikler personle değil, iş verene verilen teşviklerdir.

Ar-Ge veya tasarım projelerinde görevlendirilen personeller için faydalanılan teşvikler muavin hesaplarında gösterilmeli ve personel maliyetleri söz konusu teşvik rakamları düşüldükten sonra Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmelidir.

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanan işletmeler, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır.

Gümrük vergisi istisnasından faydalanmak isteyen işletmeler başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'ne gönderir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu aynı iş günü içinde onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde başvuru hakkında görüş almak üzere konusunda uzman en az bir izleyici görevlendirebilir.  

Ar-Ge ve Tasarım harcamalarını proje bazlı ayırarak muhasebeleştirmek ve itfa bedellerini Gelir tablosunda gider olarak kaydetmek gerekmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve Tasarım indirimine konu bu harcamalar kurumlar/gelir vergisi matrahından da indirilir.

Hayır, Ar-Ge, tasarım ve destek personellerinin teşvike konu ücretlerinde herhangi bir alt-üst limit bulunmamaktadır. Ar-Ge projelerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilmektedir.

4691 sayılı Kanun'da tasarım faaliyetlerinin ne olduğu konusunda açıklama yapılmasına rağmen tasarım faaliyeti sayılmayan faaliyetler belirtilmemiştir. Ancak tasarım faaliyetlerini destekleyen mevzuatlarda bir bütünlük olduğunu düşünürsek eğer 5746 sayılı Kanun'da belirtilen tasarım sayılmayan faaliyetler dikkate alınarak tasarım projelerine ve faaliyetlerine yön verilebilir.