'Dışarıda geçirilen süre' Arama Sonuçları (22 sonuç)

'Dışarıda geçirilen süre' Arama Sonuçları (22 sonuç)

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 1/8/2016 tarihli ve 2016-9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faaliyetlerin (laratuvar analiz, test ve deney faaliyetleri gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanılabilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Söz konusu tasarım personeli, personeli olduğu Tasarım Merkezi'nde yürütülen tasarım projeleri kapsamında görevli ise bu kapsamda elde ettiği ücretleri teşviklerden faydalandırılabilir.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sanayi dışı tasarım faaliyetlerinde bulunan sektörlerdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak onayla dışarıda geçirilen sürelere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanabileceklerdir.

5746 sayılı Kanun kapsamında destek ve teşviklerden faydalanan tüm Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, personellerinin zorunlu olarak dışarıda geçirdikleri süreler ile ilgili oluşturdukları prosedüreleri (yazılı olarak) kontrol edilebilir şekilde arşivlemelidirler. Belgelendirmelerde, kimin, neden ve hangi projeyle ilgili hangi faaliyetleri gerçekleştirmek için zamanının ne kadarının dışarıda geçirmesi gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Gerek lisans üstü eğitim için gerekse de proje kapsamında dışarıda geçirilen süreler için Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Portalına online giriş yapılarak gerekli bildirimler sistem üzerinden yapılmalıdır. Lisans üstü eğitim için başvurulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ön onay alınması gerekmektedir. Bunun için portala ders programı ve lisansüstü programa kayıt belgesini eklemek gerekmektedir. Ayrıca lisans üstü eğtim kapsamında dışarıda geçirilen süreleri teşvike konu edebilmek için ilgili Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin 1 yıldır bu statüde olması ve ilgili personelin bu merkezde 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Dışarıda geçirilen süreler yalnızca ders saatlerini kapsamaktadır.

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine sağlanan destek ve teşviklerden faydalanmanın şartlarından birisi de Ar-Ge ve tasarım faaliyetinin yurt içinde gerçekleştirilmesidir. Bununla birlikte merkez dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretler de, gelir vergisi stopaj teşvikinin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, teşvikten faydalanılan süre her hal ve takdirde haftada 45 saate isabet eden ücret tutarını geçemeyecektir. Merkez dışında geçirilen süreler için herhangi bir sınırlama yapılmamış, bu sürelerin yurt içi veya yurt dışı olması konusunda bir kriter belirlenmemiştir. Projelerin hangi aşamalarının ve hangi şartlar altında merkez dışında geçirilebileceği ile ilgili de Bakanlar Kurulu Kararında açıklama yapılmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak ilgili Ar‐Ge veya tasarım merkezinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da değerlendirilir. Yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yıllık, doktora yapanlar için iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.Bilim Sanayi Bakanlığı portalına yüksek lisans ve doktora yapan personeller için aşağıda belirtilen bilgi girişleri yapılmadır. Bu kapsamda beyanlar haftalık olarak gerçekleştirilebilir. Değişiklikleri bu kapsamda bildirebilirsiniz. -Personelin Adı-Soyadı -Ar-Ge merkezinde göreve başlama tarihi -Eğitim Durumu (Yüksek Lİsans/Doktora) -İlgili Yıl/İlgili Ay -Aylık dışarda geçirilen toplam süre (saat)

Dışarıda geçirilen süreler içerisindeki "bilimsel etkinlikler" kategorisine Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili yurtdışı konferans ve eğitimler girebilmektedir.

Dışarıda geçen sürelere ilişkin ücretler Ar-Ge merkezi onayı alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi şartıyla istisna, teşvik ve indirim konusu edilebilecektir. Dışarda geçirilen süreye ilişkin ispat Ar-Ge merkezi yönetici ve işverene aittir. Belgelendirme ve bilgilendirme haftalık veya aylık olarak ispat edilebilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır. Sadece taahhüt yeterli olmamaktadır.

Dışarıda geçirilen süreler Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde kurulan giriş, çıkış kontrol mekanizmaları ile tespit edilebilmektedir. Dışarıda geçen sürelere ilişkin ücretler Ar-Ge merkezi onayı alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesi şartıyla istisna, teşvik ve indirim konusu edilebilecektir. Dışarda geçirilen süreye ilişkin ispat Ar-Ge merkezi yönetici ve işverene aittir. Belgelendirme ve bilgilendirme haftalık veya aylık olarak ispat edilebilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır.

5746 Uygulama Yönetmeliği'nde "Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. " denilmektedir. Söz konusu personellerin bu kapsama girebilmesi için aynı Ar-Ge veya tasarım merkezinde en az 1 yıl süreyle çalışması gerekmektedir.

Ar-Ge Merkezi ilan edilen alanlar dışında geçen süreler projelerle ilişkili olmalıdır. Gerçekleştirilen toplantılar proje süreçleri içerisinde kurgulanmalı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilmelidir. Bununla birlikte katılımcıların ve toplantı gündeminin olduğu tutanaklar ile toplantı çıktılarına ilişkin belgelerin ispat aracı olabileceği kanaatindeyiz.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yolda geçen süreler istisna dışıdır.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği süreler teşvik,istisna ve indirim konu yapılabilecektir.

"5746 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan 2016/9091 nolu Bakanlar Kurulu Kararında hangi sürelerin kabul edileceği açıklanmıştır. Buna göre; a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler teşvik kapsamında kabul edilecektir. Yukarıda sayılan konu bazında dışarıda geçirilen süreler için kağıt ortamında tevsik edici belge düzenlenmeli ve Ar-Ge Merkezi yönetimince onaylanmalıdır. Tevsik edici belge her bir konu başlığı için farklılık gösterebilir. Örnek vermek gerekirse; Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışması için ( analiz ve testin yapıldığı kuruluştan hangi personelin hangi proje kapsamında ne kadar süre geçirdiğini gösteren ıslak imzalı bir yazı alınması), Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar için ( bahsi geçen Ar-Ge/tasarım merkezinden hangi personelin hangi proje kapsamında ne kadar süre geçirdiğini gösteren ıslak imzalı bir yazı alınması), Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler için ( Ar-Ge merkezi yönetimi tarafından belirlenen ve prototip ürün geliştirmede geçirilen sürelerin listelendiği dokümanın ıslak imzalı hali ) v.s. "

Her bir konu başlığı için farklı ispat edici dökümanlar kullanılabilir. Müşteri, tedarikçi, laboratuar firmaları, diğer ar-ge merkezleri vb. ( diğer firmalardan ) firmalardan alınan ve personel/proje/süre detayını gösterir ıslak imzalı dökümanlar, bilimsel etkinliği ispat edici davetiyeler ve katılım belgeleri, Ar-Ge merkezinin kendisinin düzenlediği ve personel/proje/süre bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı dökümanlar ( prototip, saha araştırmaları) ,yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin ders programları v.b. dokümanlar kullanılabilir.

5746 Sayılı Kanuna ilişkin yayınlanan 2016/9091 nolu Bakanlar Kurulu Kararında " 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir." ifadelerine yer verilmiştir. Karardan anlaşılacağı üzere sadece ders saatinde geçirilen süreler teşvik kapamındadır. Öğretim Görevlisi/Üniversitenin imzaladığı ders programları tevsik edici doküman olarak kullanılmalıdır.

5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir (1/8/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.). Bu kapsamda eğitimin alınacağı yüksek öğretim kurumundan alınacak onaylı aylık ders saati kadar teşviklerden yararlanmak mümkün olabilecektir. Yurt dışı üniversitelerden alınacak ders programının Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi esasına aykırı bir durum teşkil etmemesi durumunda yurt dışındaki üniversitede geçen sürenin desteklerden faydalanması mümkün olabilecektir.