'TÜBİTAK' Arama Sonuçları (7 sonuç)

'TÜBİTAK' Arama Sonuçları (7 sonuç)

Ar-Ge Merkezi olmak için TÜBİTAK-TEYDEB ve diğer kamu destekli Ar-Ge projelerinin tamamlanmış veya devam eden projeler statüsünde olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte başvuru değerlendirme sürecinde olan firmalara Ar-Ge niteliği kazandırması açısından önemlidir.

Tasarım merkezinde çalışan personeller Ar-Ge projesi de yapabilirler. Ancak tasarım merkezinde yaptıkları Ar-Ge projeleri için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanamazlar. Ancak tasarım merkezinde çalışan bu personellerin yaptıkları Ar-Ge projeleri herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunun (TÜBİTAK/TEYDEB Programları gibi) destek programları tarafından destek kapsamına alınmış ise ilgili kamu kurum veya kuruluşunun kapsam altına aldığı sınırlar dahilinde desteklenebilecektir.

TÜBİTAK'tan onay almış projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler de 5746 sayılı Kanuna ilişkin indirim, istisna, destek ve teşviklerden faydalanabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan desteklerin Ar-Ge İndirimi uygulaması açısından nasıl dikkate alınacağı ile ilgili olarak 5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'nin 8. Maddesinde “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte işletmeden tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Yönetmelikte yer alan bu ifadeden de anlaşılacağı üzere alınan hibe mahiyetindeki destek tutarları Ar-Ge İndirimi hesaplaması yapılırken mutlak surette dikkate alınmalıdır. Ar-Ge İndirimi tutarı hesaplanırken, bu tutarların, Ar-Ge İndirimi matrahından düşülmesi gerekmektedir.

Gerek Ar-Ge/Tasarım Merkezi olunması nedeniyle gerekse de TÜBİTAK/TEYDEB projeleri neticesinde tabi olunan kanun 5746 sayılı Kanun'dur. 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler her iki durumda da aynıdır. TÜBİTAK projenizin olması nedeniyle TÜBİTAK'tan belli destek oranlarında hibe/geri ödemesiz destek alınması dışında vergisel teşvik mekanizmlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvikler şunlardır: Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası  ve Temel Bilimler Desteği'dir. Bu destek ve teşviklerden sadece temel bilimler desteği Ar-Ge merkezlerine özel sağlanan bir destektir. 

Hayır, Ar-Ge merkezindeki projeler için söz konusu kamu kurumlarından destek alınması şart değildir. Ancak Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilebilecek projelerin de amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmeli ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projeler olmalıdır.

Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilen projeler için TÜBİTAK ya da KOSGEB gibi kamu kurumlarından hibe/geri ödemesiz destek/fon alınabilir. Gerek Ar-Ge Merkezi olmanız gerekse de kamu kurum tarafından fonlanan bir Ar-Ge projeniz olması nedeniyle aynı kanundan (5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ) faydalanmaktasınız. Dolayısıyla bu 2 durumda da vergisel teşviklerde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.