'Ar-Ge ve Tasarım İndirimi' Arama Sonuçları (19 sonuç)

'Ar-Ge ve Tasarım İndirimi' Arama Sonuçları (19 sonuç)

Ar-Ge veya tasarım merkezi birimi farklı/ müstakil bir binada ise Ar-Ge veya tasarım merkezi dışındaki kira, elektrik ve ısınma giderleri gibi harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ancak işletmenin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünün Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılması halinde, bu taşınmazlara ilişkin kira giderinin veya hesaplanan amortismanların, su ve enerji giderlerinin Ar-Ge veya tasarım merkezine isabet eden kısımları indirim uygulamasında dikkate alınabilecektir. Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.

Alınan danışmanlık hizmetine istinaden kesilen fatura veya gider belgesinin yol, yemek ve konaklama giderleri dahil edilerek belgelendirilmesi mümkünse eğer bu giderler dahil edilerek kesilen faturanın Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümküdür. Ancak söz konusu harcamaların danışmanla yapılan sözleşmede de belirtilmesi gerekmekte, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olduğu ispat edilebilir olmalıdır.

Ar-Ge veya tasarım projelerinde görevlendirilen personeller için faydalanılan teşvikler muavin hesaplarında gösterilmeli ve personel maliyetleri söz konusu teşvik rakamları düşüldükten sonra Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmelidir.

Ar-Ge ve Tasarım harcamalarını proje bazlı ayırarak muhasebeleştirmek ve itfa bedellerini Gelir tablosunda gider olarak kaydetmek gerekmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve Tasarım indirimine konu bu harcamalar kurumlar/gelir vergisi matrahından da indirilir.

"Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sinin indirime konu edilmesi için gerekli kriterlerden biri de tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısının bir önceki yıla göre %20 artış göstermesidir. 1'den 2'ye çıkartılan patent sayısı dolayısıyla bu ek destekten faydalanmaya hak kazanıldığını söyleyebiliriz. "

Yurt dışından alınacak Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili test süreçleri dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet olarak değerlendirilerek Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. Burada test sürecinin yurt içinden veya yurt dışından sağlanması konusunda bir ayrım yoktur. Dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde Ar- Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir.

Eğitim harcamalarının "genel giderler" grubunda yer alması sebebiyle, bu eğitimlerin münhasıran ve doğrudan Ar-Ge faaliyetleri kapsamında olması gerekmektedir. Uygulamada Ar-Ge'ye ilişkin teknik eğitimler Ar-Ge harcaması olarak kabul edilmekte iken, kişisel gelişim gibi diğer eğitimler teşvik kapsamına alınmamaktadır.

Ar-Ge Merkezi olunması nedeniyle personel ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ve sigorta prim tutarlarından destek ve teşvik tutarları ilgili giderden mahsup edilerek oluşan Ar-Ge harcamalarının netleştirilmesi gerekmektedir.

6 Seri No'lu 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği; 4. Madde:Genel Giderler; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar. Bu kapsamda dikkate alınabilecek giderler, münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan yerlere ilişkin katlanılan giderler ile bu faaliyetlerle doğrudan ilgili diğer giderlerdir. Dolayısıyla, kiralanmak suretiyle edinilen ve münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin kira giderleri de bu kapsamdadır.

"5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 8 / (10) Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur. 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama genel tebliğine göre, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesi için gelir tablosu hesaplarından 750 Araştırma Geliştirme Giderleri ve bilanço hesaplarından 263 Araştırma Geliştirme Giderleri hesapları kullanılmalıdır. "

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği'nin 8.maddesi Ar‐Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları (4) fıkrasına göre; hesaplanan Ar‐Ge ve tasarım indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırlarına yazılır. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEK ZORUNDA MI?

5746 sayılı Kanuna tabi herkes için uygulama aynıdır. Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesinde harcamaların Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği'nin "Ar-Ge indirimi uygulama esasları" başlıklı 8. maddesinde; "-Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamaların Vergi Usul Kanunu'na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, -Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkan kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hallerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılması gerektiği" belirtilmiştir. 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 10.2.6. Maddesinde ise; -"Kurumların, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorunda oldukları, -Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çercevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamaların doğrudan gider yazılabileceği, -Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde (Örneğin, kanser ilacı geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi gerekecektir.) aktifleştirilmesi gereken tutarların, amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

Yurt dışından alınacak Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili test süreçleri dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet olarak değerlendirilerek Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. Burada test sürecinin yurt içinden veya yurt dışından sağlanması konusunda bir ayrım yoktur. Dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde Ar- Ge ve tasarım İndirimine konu edilebilir.

Bir harcamanın Ar-Ge, yenilik veya tasarım gideri sayılıp, Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi ve bu giderin vergi matrahından düşülebilmesi için Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyeti kapsamında kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında yapılan harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ar-Ge indirimine konu makine ve taçhizatların amortisman giderleri, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler için tıklayınız. 

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılacak ve amortisman ayrılan bu tutarlar Ar-Ge indirimine konu edilebilecek.

Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için 5746 sayılı Kanun yönetmeliğinin 9. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri haricinde kalan projeler ve Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlananlar için ayrıca yeminli malî müşavir tasdik raporu aranmaz. Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı Yönetmeliğin 7 maddesinde açıklanmıştır. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştrilen Ar-Ge/tasarım faaliyeti ile direkt ilgili olmayan etkinlik giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilmesi mevzuat hükümlerine aykırıdır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan ve Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar aşağıdaki gibi kategorileştirilmektedir: a) İlk madde ve malzeme giderleri b) Amortismanlar c) Personel giderleri ç) Genel giderler d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler e) Vergi, resim ve harçlar

Hayır, böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak 5746 sayılı Kanuna ilişkin çıkarılan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen kriterlerde, göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir: Burada belirtilen kirterlerden bir tanesi de Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payının artırılmasıdır.Kriterlerden bir tanesini bile sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezleri, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisini ilave olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edebileceklerdir. Tebliğin belirttiği şekli ile bu kriterlerin yakalanması bir zorunluluk değildir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. Kira gideri ile  ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderler Ar-Ge/ tasarım indirimine konu edilebilir. Ar-Ge ve tasarım merkezinin, mükellefin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünde yer alması halinde Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilecek kira veya amortismanların, Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan alanın yüzölçümünün (metrekare cinsinden), bu merkezlerin bulunduğu binanın toplam yüzölçümüne (metrekare cinsinden) oranına göre belirlenmesi gerekmektedir.