'Personel' Arama Sonuçları (50 sonuç)

'Personel' Arama Sonuçları (50 sonuç)

Ar-Ge biriminin muhasebesi ile ilgili kişileri destek personeli olarak görevlendirebilirsiniz. Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 1/8/2016 tarihli ve 2016-9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faaliyetlerin (laratuvar analiz, test ve deney faaliyetleri gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanılabilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Bu şekilde bir kısıt yoktur. Firmanızın Ar-Ge gerçekleştirdiği faaliyet alanı ile uyumlu bir personel yapısı ve mezuniyet grafiği olması beklenmektedir. Tüm personelin araştırmacı statüsünde olması da mümkündür.

Evet istihdam edilebilir.

Hayır, Ar-Ge personeli olamazlar ancak bu kişiler Ar-Ge Merkezinde destek personeli olarak belirlenebilir.   

Yabancı uyruklu çalışanlar Ar-Ge Merkezinde araştırmacı olarak görev alabilirler.

İlgili kişiler Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor ve başvurusu yapılan Ar-Ge Merkezi biriminin üyeleri ise Ar-Ge Merkezi kapsamında yer alabilirler.

Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir. Düz lise mezunu kişiler teknisyen olamaz.  

5746 sayılı Kanun'da teknisyen tanımı şu şekilde yapılmıştır: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade etmektedir.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Dolayısıyla eğer ilgili kişiler aktif olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yer alıyor ve mevzuatta belirtilen Ar-Ge personel tanımlarına uyuyorlarsa Ar-Ge Merkezi'nde görev alabilirler. Bu şartlar altında şirket ortağının TZE personel sayısına dahil edilmesinde bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

Yasal çalışma izni bulunması ve 4817 sayılı Kanun yönetmeliğine uygun olduğu sürece Ar-Ge Merkezi'nde yabancı personel çalıştırılabilir.

Ar-Ge Merkezi kapsamında araştırmacı tanımı lisans mezunu personel olarak yapılmıştır. Dolayısıyla ilgili personelin Ar-Ge faaliyet alanı ile ilgili tecrübesi ve katkısı ortaya konduğu sürece Ar-Ge Merkezi'nde yer alabilir.

Bu şekilde bir kısıt yoktur. Firmanızın Ar-Ge gerçekleştirdiği faaliyet alanı ile uyumlu bir personel yapısı ve mezuniyet grafiği olması beklenmektedir. Tüm personelin araştırmacı statüsünde olması da mümkündür.

İlgili faaliyetlerin Ar-Ge faaliyet adımları ile ilişkisi değerlendirilmeli ve ilgili proje ve firma özelinde karar verilmelidir.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısına destek personeli dışında ulaşılmalıdır. Tam Zaman Eşdeğer sayısının %10'u kadar destek personeli çalıştırma hakkınız bulunmaktadır.

Evet kurabilir.

Tasarım personeli olarak değerlendirilebilecek kişiler tasarımcı ve teknisyen olarak 2'ye ayrılmaktadır. Tasarımcı; üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri kapsamaktadır. Tasarım ile ilgili Yükseköğretim Programları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. İlgili listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. Teknisyen ise; en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır.  

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler tasarımcı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bölümler dışındaki başka bölümlerin lisans mezunları tasarım bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahiplerse tasarımcı olarak kabul edilebilecektir. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Söz konusu faaliyetler Tasarım Merkezi çatısı altında gerçekleştirilecekse eğer tasarım merkezi için en az 10 TZE tasarım personeline ihtiyaç bulunmaktadır. Tasarım personeli tasarımcı ve teknisyen olarak sınıflandırılmaktadır. Tasarımcı; üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, teknisyen ise; en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır. Şu an için kimya mühendisleri tasarımcı kabul edilebiliyorken, kimya bölümü mezunu personel tasarımcı kabul edilememektedir.  Tasarım ile ilgili Yükseköğretim Programları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. İlgili listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Tasarım Merkezi için asgari şartlar sağlanmadan başvuru yapılmamalıdır.

Şirket sahibi/ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Şirket ortakları dışında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir. (5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Madde 10, 5.Fıkra. )

İlgili mevzuatta konuyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte tasarım projelerinde görev alabilecek yetkinliğe ve tecrübeye sahip personeller sektör ayrımı yapmadan tasarımcı olarak değerlendirilebilecektir. Tasarımcı; üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri kapsamaktadır. Dolayısıyla inşaat mühendisleri tasarımcı olarak kabul edilebilmektedir. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Tekstil öğretmenliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tasarımla ilgili Yüksek Öğretim Programları arasında yer almaktadır ve bu bölümden mezun kişiler tasarımcı olarak sayılmaktadır. Tasarımla ilgili yüksek öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

Tasarımcı kabul edilebilmek için mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerden mezun en az lisans derecesine sahip olunması veya tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip olunması gerekmektedir. Makine Teknik Öğretmenliğinden mezun kişiler tasarımcı olarak kabul edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tasarımla ilgili yüksek öğretim programları listesi için tıklayınız. 

Kamu kurumlarından destek alarak ya da öz kaynaklarla yapılan projelerdeki A/A sayısı, tasarım merkezlerinde yürütülen projelerdeki A/A sayısından daha farklı olabilir. Çünkü örneğin kamu kurumunun (TÜBİTAK gibi) projeleri fonlayacağı kapsam bir çok nedenle sınırılandırılabilmektedir. Bu durum projenin tasarım merkezinde de aynı A/A'la gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmez.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği'nden faydalanılan personeller Ar-Ge veya Tasarım Merkezi personeli olarak beyan edilebilir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde istihdam edilen yani vergi ve SGK teşviklerinden faydalandırılan personeller için de nitelikli eleman desteğine başvuru yapılabilmektedir.

Hayır, destek personel sayısı 10 TZE personel sayısına dahil değildir. Destek personeli sayısı, TZE personeli sayısının %10'u olarak hesaplanmalıdır.

Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilecek tasarım projelerinin yürütücülüğünü tasarımcı yapmak zorundadır. Dolayısıyla tasarım merkezi olunmasa bile tasarım projelerinin yürütülmesi için Ar-Ge merkezinde tasarımcı kabul edilebilecek nitelikte personellerin bulunması gerekmektedir.

Ar-Ge Merkezi bulunan bir şirketin Tasarım Merkezi de kurmasında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge Merkezi içerisinde tasarım faaliyetleri de desteklendiği için tasarım personel giderleri gibi tasarım projeleri ile ilişkili tüm faaliyetler 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir. Bu nedenle Ar-Ge Merkezi olan bir firmanın Tasarım Merkezi kurmasına gerek bulunmamaktadır. Aynı personel hem Ar-Ge hem de tasarım projesinde çalışabilir ancak her bir personelin aylık çalışma zamanı 1 A/A değerini geçmeyecek şekilde projeler arasında dağıtılmalıdır.

Tasarımcı olmak için mevzuatta belirtilen kriterler sağlandığı müddetçe tasarım merkezinde tasarımcı olarak çalışılabilir. Tasarımcı 5746 sayılı Kanunda şu şekilde tanımlanmıştır: Mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişiler.

Hayır, Ar-Ge, tasarım ve destek personellerinin teşvike konu ücretlerinde herhangi bir alt-üst limit bulunmamaktadır. Ar-Ge projelerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilmektedir.

Destek personeli 5746 sayılı Kanun'da Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katıldığını ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili olduğunu ispat edebilmenin yollarından biri aynı fiziki mekanı paylaşmalarıdır. Ancak destek personelinin Ar-Ge veya tasarım biriminin dışında çalışması mevzuatsal olarak yasaklanan bir durum olmasa da tercih edilen bir durum değildir.

Tasarım Merkezinde tasarım personeli olarak değerlendirilebilecek kişiler tasarımcı ve teknisyen olarak 2'ye ayrılmaktadır. Tasarımcı üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, teknisyen ise en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır. Mevcut çalışanlarınız eğer belirtilen nitelikteler ise tasarım personeli olarak beyan edilebilir.

Bir personelin tasarımcı olarak kabul edilebilmesi için mevzuatta belirtilen eğitimleri tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamadıkları müddetçe 10 TZE personeli içinde kabul edilememektedirler.

5746 sayılı Kanun'da teknisyen olarak tanımlanan kişiler; meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.

Ar-Ge merkezinde yürütülen tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde bir tasarımcının mutlaka bulunması gerekmektedir. Bunun dışında bir tasarım faaliyetinin mevcut olması için bir tasarım fikrinin de mevcut olması gerekmektedir.

Ar-Ge indirimine konu edilebilen, SGK veya gelir vergisi teşvikinde dikkate alınabilen ücretlerde herhangi bir sınırlama yapılmamış ancak, teşvikten faydalanılan sürenin her hal ve takdirde haftada 45 saate isabet eden ücret tutarını geçemeyeceği belirtilmiştir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi olduktan sonra merkezde gerçekleştirilen projelerin kaç kişiyle gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit yoktur.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde destek personeli bulundurma zorunluluğu yoktur. 5746 Uygulama Yönetmeliği'nde destek personeli şu şekilde tanımlanmıştır: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman,laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli". Ayrıca sayısal olarak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu geçemeyecektir.

5746 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan gelir vergisi stopajı teşviki iş veren için düzenlenmiş bir teşviktir. Personellerin elde edeceği ücretlere etkisi söz konusu değildir.

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmelerin, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Herhangi bir nedenle tam zaman eş değer personel limitinin altına düşülmesi halinde (3'er aylık dönem ortalamasında) yararlanılan vergi teşvik ve istisna tutarları gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenmek zorundadır. Diğer yandan 5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 21.Maddesinin 14.Fıkrası gereğince Ar-Ge Merkezinin iptali de mümkündür.

5746 sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Tebliğinin 3.Maddesinin 8. bendinde " Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır." ifadelerine yer verilmiştir. Bu açıklamadan hareketle Ar-Ge Merkezlerinde kısmi zamanlı Ar-Ge personellerinin çalışılabileceği sonucuna ulaşabiliriz.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde destek personeli (insan kaynakları, muhasebe, satış personeli vb.) bulunabilir ancak üretim veya kalite kontrol vb. departmanlardan muafiyetlerden faydalanmayan personeller bulunmamalıdır.

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 4.maddesinin "ç"bendi Araştırmacıyı " Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar" olarak tanımlanmıştır. Bu açıklamadan hareketle açık öğretim fakültesi lisans mezunları da lisans mezunu statüsüne girmektedir. (Araştırmacı olarak kabul edilmesi için projedeki görevini yerine getirecek teknik bilgi ve beceriye sahip olmalı ve bunu destekleyici eğitim ve tecrübenin ispat edilebilir olması gerekmektedir.)

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4.maddesinin "ş"bendi Teknisyeni " Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler" olarak tanımlamıştır. Bu açıklama doğrultusunda lisans mezunlarının araştırmacı olarak kabul edilebilecek ve projedeki görevini yerine getiricek teknik bilgi ve beceriye sahip olması halinde teknisen olarak değil, araştırmacı olarak projelerde görevlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli nitelikteki destek personellerinin gelir vergisi teşviki uygulaması mevzuatta "Ar-Ge merkezlerinde, tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır." şeklinde tanımlanmıştır. Burada belirtildiği şekilde destek personelinin Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışması esastır.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili (TZE) Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıda destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderleri de personel gideri kapsamındadır. 5746 sayılı Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliğinde destek personelinin tanımı; Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, olarak yapılmıştır. Dolayısıyla destek personelinin projenin teknik konularında mesai harcaması beklenmemektedir. Örneğin TÜBİTAK'a ilgili Ar-Ge Projesi için verilecek olan mali raporların hazırlanmasında görevli destek personelinin bu kapsamda geçirdiği süreler teşvik kapsamına dahil edilebilmektedir.

Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınabilir. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezinde görevli Ar-Ge koordinatorü vasfındaki yöneticiler Ar-Ge personeli veya destek personeli olarak değerlendirilebilecek ve projeler kapsamıdaki çalışmaları TZE hesaplamalarında dikkate alınabilecektir.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23.maddesinin 3.fıkrasında Ar-Ge merkezi bulunan işletmeler, bu merkezlerde çalışan personel listesini her bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine verilmelidirler. Ayrıca yine 5746 sayılı Kanunun 4 No'lu tebliğinde belirtildiği şekli ile personellerin gelir vergisi terkin tutarına ilişkin hesaplamalar, Ar-Ge ve tasarım kapsamında çalışan personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 "Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.