'Teknopark/Teknoloji Geliştirme Bölgesi' Arama Sonuçları (5 sonuç)

'Teknopark/Teknoloji Geliştirme Bölgesi' Arama Sonuçları (5 sonuç)

Bir firma TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içerisinde yer alıp 4691 sayılı Kanun'dan faydalanırken, aynı zamanda Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin 5746 sayılı Kanun'dan faydalanamaz. Ancak 2016 yılında yürürlüğe giren 6676 sayılı Ar-Ge Reform Kanunu ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

İşyerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya tasarım merkezinin bulunması mümkündür. Bununla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

Bir firma TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içerisinde yer alıp 4691 sayılı Kanun'dan faydalanırken, aynı zamanda Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin 5746 sayılı Kanun'dan faydalanamaz. Ancak 2016 yılında yürürlüğe giren 6676 sayılı Ar-Ge Reform Kanunu ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) içerisinde de Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi kurulması mümkün kılınmıştır. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde bulunan, Ar-Ge veya tasarım merkezleri başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen merkezler 5746 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlara tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar ile birlikte başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan girişimciler de Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan sorumludurlar. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin Teknoparklar içerisinde kurulması halinde, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak sadece 5746 sayılı Kanun’da yer alan destek ve teşvik hükümleri uygulanır. Söz konusu merkezler idari ve yönetimsel açıdan 4691 sayılı Kanuna tabidirler. TGB içerisinde yer alan Ar-Ge merkezinin giriş çıkış mekanizmasının firma tarafından yapılması gerekmektedir. Sadece TGB'ye yapılan bildirimler yeterli olmayacaktır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun arasındaki temel fark kurumlar vergisi istisnasının hesaplanma yöntemidir. 4691 sayılı Kanun kapsamındaki istisna bir kazanç istisnasıdır. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bununla birlikte 5746 sayılı Kanun kapsamında, kurumlar vergisi indirimi harcamalar üzerinden hesaplanmakta; Ar-Ge ve yenilik faaliyeti ile tasarım faaliyeti kapsamında yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi olarak kurumlar vergisi matrahından tekrar indirilmesi yöntemi ile uygulanmaktadır. Ayrıca personel teşvikleri ile ilgili farklar mevcuttur. 4691 sayılı Kanun kapsamında Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir ve damga vergisinden istisnadır. 5746 sayılı Kanunda personel ücretleri gelir ve damga vergisi teşviki kanunda belirtilen oranlarda, terkin usulu ile uygulanmaktadır. Son tahlilde iki kanunun sağladığı avantaj ve indirimleri firma faaliyetleri özelinde değerlendirmek gerekir.