'Amortisman' Arama Sonuçları (3 sonuç)

'Amortisman' Arama Sonuçları (3 sonuç)

6 Seri No'lu 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği, 4. Madde'de belirtildiği gibi Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar bu kapsamdadır. Bu çerçevede, sadece Ar-Ge ve tasarım projesine tahsis edilen veya münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan amortismanların tamamı, bu kapsamda indirim tutarının tespitinde dikkate alınabilecektir. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır. Hak ve lisans kullanımları da Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanabilir. 

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesinde harcamaların Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir.1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 10.2.6. Maddesinde; -"Kurumların, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorunda oldukları, -Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çercevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamaların doğrudan gider yazılabileceği, -Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde aktifleştirilmesi gereken tutarların, amortisman yoluyla itfa edilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri için alınan makine ve teçhizatlar Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılabilir. Bu makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanarak Ar-Ge indirimine konu edilebilir.