'Sipariş' Arama Sonuçları (12 sonuç)

'Sipariş' Arama Sonuçları (12 sonuç)

Hayır, siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetleri kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanmak için Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olunması ya da bu merkezlere sipariş veren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması gerekmektedir.

Evet. Kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kapsamında kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanılabilir. Destek kapsamına alınabilecek tasarım projeleri prototip üretimini de içerebilir.

Sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetleri de 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalandırılabilir.

"10/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Siparişe dayalı Ar‐Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri MADDE 14 – (1) Kanun kapsamında Ar‐Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar‐Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. (2) Ar‐Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar‐Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar‐Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir. (3) Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler dolayısıyla ortaya çıkacak Ar‐Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir. (4) Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar‐Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar‐Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilir. Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar‐Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar‐Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılır. Sipariş verenler, Ar‐Ge ve tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında kalan bu Kanun kapsamındaki diğer teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz."

5746 sayılı Kanun 3.madde 9.fıkrada ve 5746 Uygulama Yönetmeliği 14. madde 4.fıkrada belirtildildiği üzere; sipariş verenler, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz.

Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeler Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilen harcamalardır. Ayrıca söz konusu dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin bu harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %50’sini geçemez. Bu harcamalar için ayrı bir destek veya teşvik söz konusu değildir.

Öncelikle sipariş veren ile siparişi alan arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Siparişi alan, her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla yararlanılabilecek toplam Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısını Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından beyanname verme sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirir. Sonrasında ise Ar-Ge ve tasarım merkezlerince verilecek Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarlarını gösteren liste taraflarca bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

Siparişi alan Ar-Ge veya tasarım merkezi olmalı iken, siparişi verenin Ar-Ge veya tasarım merkezi olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak siparişi verenin Ar-Ge veya tasarım indiriminden faydalanabilmesi için kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefi olması gerekmektedir.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir. Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilir. Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılır. Sipariş verenler, Ar-Ge ve tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında kalan bu Kanun kapsamındaki diğer teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz. Her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla yararlanılabilecek toplam Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısı, Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından beyanname verme sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirilir.

"5746 sayılı Kanunun 6 Seri Nolu Tebliğinin 2/9.maddesinde "" Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabileceği"" ifade edilmiştir. Diğer yandan aynı tebliğin 8/3.maddesinde "" Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler kapsamında yapılacak harcamalar dolayısıyla ortaya çıkacak Ar-Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir "" ifadelerine yer verilmiştir. Buradan hareketle siparişe dayalı bir projenin var olması halinde, siparişin 1 Mart 2016 tarihinden sonra alınmış olması şartıyla ve Ar-Ge merkezi belgesinin onay tarihinden sonraki faaliyetleri kapsamak kaydıyla tüm indirim, istisna ve teşviklerden yararlanılabilecektir. Bu kapsamda hesaplanan Ar-Ge /tasarım indiriminin % 50 'si siparişi verenin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde söz konusu merkezler tarafından kullanılabilecektir. Bunun haricinde Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, bu kapsamda yapılan harcamalar dolayısıyla ortaya çıkan indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılabilir."

Sipariş teknopark şirketine verildiğinde Ar-Ge indiriminden faydalanılamaz. Siparişe dayalı projeler Ar-Ge veya tasarım merkezleri için yürürlüğe konulmuş bir kavramdır.  Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin harcamalar bu kapsamda değerlendirilmelidir.