'Destek' Arama Sonuçları (35 sonuç)

'Destek' Arama Sonuçları (35 sonuç)

Ar-Ge Merkezi mevzuatı ile ilişkili indirim, istisna ve teşviklerden ancak Ar-Ge Merkezi onayı alındıktan sonra faydalanılabilir.

Ar-Ge biriminin muhasebesi ile ilgili kişileri destek personeli olarak görevlendirebilirsiniz. Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

İlgili faaliyetlerin Ar-Ge faaliyet adımları ile ilişkisi değerlendirilmeli ve ilgili proje ve firma özelinde karar verilmelidir.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısına destek personeli dışında ulaşılmalıdır. Tam Zaman Eşdeğer sayısının %10'u kadar destek personeli çalıştırma hakkınız bulunmaktadır.

Katma değerin sadece sanayi ya da bilişimde değil, tasarım faaliyetlerinde de yaratılabildiği gerçeğine dayanarak tasarım faaliyetleri 5746 sayılı Kanun kapsamında devletin teşviklerine dahil edilmiştir. Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınırken tasarım merkezlerinde sadece tasarım faaliyeteleri destek ve teşviklerden faydalandırılacaktır.

Yabancı uyruklu personel istihdamı için herhangi bir teşvik bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı uyruklu Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılmasında kolaylık sağlayacak düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları, bu kişileri çalıştıracak işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.

Hayır, destek personel sayısı 10 TZE personel sayısına dahil değildir. Destek personeli sayısı, TZE personeli sayısının %10'u olarak hesaplanmalıdır.

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında yararlandırılamaz. 

Kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50'si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan %50'si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

Hayır, geçerli değildir. Serbest Bölgeler 5746 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir.

Tasarım projeleri, tasarım merkezlerinin 5746 sayılı Kanun kapsamında bu merkezlere STB (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından verilen destek ve teşviklerin devamlılığını sağlamaları için gerçekleştirmeleri gereken projelerdir. STB dışında bina ve yerleşkeden bağımsız; tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri de Ekonomi/Ticaret Bakanlığı'nın yürütücülüğünde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaktadır. Ancak Ekonomi/Ticaret Bakanlığı'nın Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan başka bir destek programı kapsamında yararlandırılmaz. Dolayısıyla Tasarım Merkezleri'nin bu desteğe başvurmamaları Ekonomi/Ticaret Bakanlığı tarafından telkin edilmektedir. 

Bu konuda mevzuatlarda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. İş verenin Ar-Ge veya tasarım projelerinde görevlendirdiği personele ikramiye/ödül vermesi, Ar-Ge veya tasarım projelerinin sürdürebilirliği ve etkinliği için motive edici olmaktadır. Ancak 5746 sayılı Kanun kapsamında personeller için faydalanılan gelir vergisi teşviki başta olmak üzere diğer teşvikler personle değil, iş verene verilen teşviklerdir.

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanan işletmeler, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır.

Destek personeli 5746 sayılı Kanun'da Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katıldığını ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili olduğunu ispat edebilmenin yollarından biri aynı fiziki mekanı paylaşmalarıdır. Ancak destek personelinin Ar-Ge veya tasarım biriminin dışında çalışması mevzuatsal olarak yasaklanan bir durum olmasa da tercih edilen bir durum değildir.

Uluslararası belgelendirme faaliyetleri ile ilgili 5746 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir teşvik veya istisna bulunmamaktadır.

5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler: Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası ve Temel Bilimler Desteği'dir. Bu destek ve teşviklerden sadece temel bilimler desteği Ar-Ge merkezlerine özel sağlanan bir destektir.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yönetmeliği'nin 4.maddesi (b) ve (ö). fıkralarına göre; Ar‐Ge Merkezi/ Tasarım Merkezi:"Ar‐Ge, yenilik ve tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar‐Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketleri.." olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak için şirketin sermaye yapısı konusunda bir sınırlama getirilmemiştir.

Teknoyatırım kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün için Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alınması koşuluyla KOSGEB'e başvuru yapılabilmektedir. 

 

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde destek personeli bulundurma zorunluluğu yoktur. 5746 Uygulama Yönetmeliği'nde destek personeli şu şekilde tanımlanmıştır: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman,laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli". Ayrıca sayısal olarak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu geçemeyecektir.

Hafta tatilinin istisna kapsamında değerlendirilmesi sırasında iş kanunu açısından çalışılmış gibi sayılan süreler istisnanın uygulanmasında engel teşkil etmeyecektir. Yalnız fiilen Ar-Ge faaliyetlerinde geçirilmeyen süreler için istisna söz konusu değildir.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında beyan edilmesi gereken sigorta primine esas kazançlar 5746 sayılı kod ile bildirilmelidir. Eksik gün nedeni 13-Diğer Nedenler olmalıdır.

Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için; Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya Kanunda belirtilen vakıflardan, teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden, uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK’tan alınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmaz.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

KOSGEB ve TÜBİTAK, hibe anlamında Ar-Ge projeleri için destek alabileceğiniz kamu kurumlarındandır. KOSGEB TÜBİTAK'a göre daha minimum tutarlarda hibe programları düzenlemektedir. Diğer yandan KOSGEB veya TÜBİTAK projesi yürüten firmalar da Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin hak ettiği teşvik ve istisnaların bir çoğunu elde edebiliyor. 

Direk bir ek teşvik veya destek söz konusu değildir. Ancak savunma sanayisi projelerinin, diğer sektör projelerine göre TÜBİTAK tarafından daha kolay kabul edilebilir olduğu ve kapsamlarının daha geniş tutulduğuna şahit olmaktayız. Diğer yandan, savunma sanayisi projeleri yapan firmalar TÜBİTAK dışında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan, Kalkınma Bakanlığ'ından ve Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kurumlardan ek teşvik ve destekler sağlayabilmektedir. Bir diğer avantaj ise, savunma sanayisi sektöründe yapılan Ar-Ge projelerinin refarans ağırlığıdır.  

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 4.maddesinin "ş"bendi teknisyeni " Meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler" olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla lisans mezunu olmayan ve teknisyen olarak nitelendirilebilen personeller de Ar-Ge veya tasarım merkezi personellerine sağlanan tüm vergisel teşviklerden faydalanabilemektedir.   

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esaslarına göre 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 9 (Ar-Ge indirimi) ve 13 (Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin indirimi) numaralı bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a (Ar-Ge indirimi) ve ğ (Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin indirimi) bentleri hükümleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi (Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.) hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar. 

 

Ar- Ge ve tasarım merkezleri, 5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen şartları korudukları sürece Ar-Ge ve tasarım merkezi olma niteliklerini korurlar. Ar-Ge ve tasarım merkezi başvurusu sonrasında yapılacak izleme, değerlendirme ve denetimlerde Ar-Ge ve tasarım merkezi olma yeterliliklerinin devam edip etmediği konusunda, Başvuru Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından denetimler gerçekleştirilecektir. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve ihlallerin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilebileceği gibi eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden yararlanamaz.

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli nitelikteki destek personellerinin gelir vergisi teşviki uygulaması mevzuatta "Ar-Ge merkezlerinde, tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır." şeklinde tanımlanmıştır. Burada belirtildiği şekilde destek personelinin Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışması esastır.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili (TZE) Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıda destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderleri de personel gideri kapsamındadır. 5746 sayılı Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliğinde destek personelinin tanımı; Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, olarak yapılmıştır. Dolayısıyla destek personelinin projenin teknik konularında mesai harcaması beklenmemektedir. Örneğin TÜBİTAK'a ilgili Ar-Ge Projesi için verilecek olan mali raporların hazırlanmasında görevli destek personelinin bu kapsamda geçirdiği süreler teşvik kapsamına dahil edilebilmektedir.