'Temel Bilimler' Arama Sonuçları (9 sonuç)

'Temel Bilimler' Arama Sonuçları (9 sonuç)

Temel bilimler mezunu personeller için verilecek brüt asgari ücret desteği 2 yıldır. Bu destekten işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler, ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda; her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir.

Ar-Ge Merkezi'ne yönelik destek ve teşviklerden Ar-Ge Merkezi belgesi alındıktan sonra yararlanılmaya başlanabilir. Temel bilimler desteğindende de işletmenin Ar-Ge Merkezi olunduktan sonra istihdam edilen personeli için faydalanılabilir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Temel bilimler desteğinden ilgili personelin işletmede ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 

Temel bilimler personeli, matematik, kimya, biyoloji ve fizik alanından lisans derecesinde mezun olmak zorundadır.

İlgili destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay almak gerekmektedir.  

Temel bilimler desteğinden işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinin destekten yararlanacağı personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir. 

Tasarım Merkezinde çalışan tasarımcı, teknisyen ve destek personellerinin tamamı 5746 sayılı Kanun kapsamındaki personel teşviklerine tabidir.  Ancak temel bilimler desteği sadece Ar-Ge merkezlerine sağlanan bir destektir.    

Bu destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/3/2016 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi esastır.İşletme, bu destek kapsamında istihdam ettiği personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. Bu madde kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için, yukarıdaki şartların sağlandığını ve işletme tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar işletmenin bildirdiği banka hesabına ödeme yapılır. Bu desteğe ilişkin tanzim edilecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ile diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık tarafından ödenen destek tutarı, işletme açısından özel fon uygulamasına tabi tutulur.

Temel bilimler mezunu personeller için verilecek brüt asgari ücret desteği 2 yıldır. Bu destekten işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016'dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda; her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir. Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. Temel bilimler desteği başvurusunu "Temel Bilimler Desteği Ödeme Talep Formu" doldurularak 2 nüsha şeklinde, aşağıda sayılan eklerle birlikte her bir personel için ay bazında tasniflenmiş olarak;

1.       SGK prim dökümü (her ay için)

2.       Maaş bordrosu (her ay için)

3.       Kişiye maaş ödemesinin yapıldığına ilişkin banka dekontu (her ay için)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmesi ve portal üzerinde düzenleme yapılıncaya kadar bu ıslak imzalı formların taranarak diploma ile birlikte portala yüklenmesi gereklidir.

Ek Formların da ıslak imzalı halde (eklerin de işletme yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanarak) 2 nüsha şeklinde olması gerekmektedir.

Temel Bilimler matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleridir. Mühendislik kapsam dahilinde değildir. (Örneğin; kimya bölümünden lisans derecesinde mezun bir personel bu kapsamda desteklenirken, kimya mühendisi desteklenmemektedir.)