'Proje' Arama Sonuçları (47 sonuç)

'Proje' Arama Sonuçları (47 sonuç)

Mevzuatlarda da ortaya konan tanımı ile: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve projede gerçekleştirilen faaliyetlerin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen proje sorumlusu tarafından yürütülen çalışmalara proje denir.

Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Kanun çerçevesinde asgari bir proje sayısı şartı bulunmamaktadır. 

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu ise; portalda girişi için yer olsa da zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.    

Firma, başvuru sürecinde öz kaynaklarıyla gerçekleştirmiş olduğu projeleri sunabilir.  

Mevzuatta kurumların üniversitelerle ortak proje yapma zorunluluğu ile ilgili sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Bakanlık işbirliği kültürünün geliştirilmesi, Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla kurumların üniversite ile ortak projeler yapmasını desteklemekte ve merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlanması için de bu tip projelerin yapılmasını beklemektedir.

TÜBİTAK, KOSGEB vb.hibe destek programları kapsamında da 5746 sayılı Kanuna tabi olunur ve kanunun getirdiği tüm destek ve teşviklerden faydalanma hakkına sahip olunur.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limiti bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır.   

Mevzuatta kurumların üniversitelerle ortak proje yapma zorunluluğu veya TÜBİTAK projesi yapma zorunluluğu ile ilgili sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla kurumların üniversite ile ortak projeler yapmasını desteklemekte ve merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlanması için de bu tip projelerin yapılmasını beklemektedir.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.

Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit bulunmamaktadır. Projeler, projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir.

Evet. Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sayesinde firmaların kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, ulusal ve uluslar arası pazar payını ve rekabet seviyelerini artırmaları beklenmektedir.

Tasarım faaliyeti, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin bütünüdür. Ürün bazında değil faaliyet bazında değerlendirilecektir tasarım faaliyeti olup olmadığına.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu ise; portalda girişi için yer olsa da zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.    

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sanayi dışı alanlarda faaliyet gösteren tüm firmaların, ürünlerinde katma değer ve rekabet avantajı yaratan, ürün işlevselliğini arttıran, geliştiren, farklılaştıran ve iyileştiren tüm projeler tasarım projesi olarak kabul edilmektedir. Bu projeleri gereçekleştiren firmalar da tasarım merkezi olabilecek firmalardır.

Bir tasarım projesinde amaç, kapsam, süre, bütçe ve çıktı belli olmalı, bu proje ile ürünün işlevselliğine katkı sağlanmalı ve bu fayda somut bir şekilde ortaya konmalıdır. Sadece görsel veya desen değişiklikleri tasarım projesi olarak kabul edilememektedir.

5746 sayılı Kanun kapsamında tasarım merkezlerinde değerlendirilmeye alınabilecek tasarım faaliyetlerinin ürün tasarımı ile ilişkisi olması gerekmektedir. Tek başına süreç ve metod tasarımı, tasarım faaliyeti olarak kabul edilmemekle birlikte bu alanda yapılacak tasarım faaliyetleri eğer ürünün işlevselliğinde iyileştirme, farklılaştırma, artırma veya geliştirme meydana getiriyorsa merkezde desteklenebilecek faaliyetlerdir.

5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenecek tasarım faaliyetleri içerisinde 74.10.02 NACE Kodu ile belirtilen "Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil)" bulunmaktadır. Söz konusu tasarım faaliyeti ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir faaliyetse eğer tasarım faaliyeti olarak kabul edilebilir.

İşlevsellik; işlevsel olma durumunu ifade etmektedir. Kanunda tasarım faaliyetinin tanımı yapılırken belirtilen ürünün işlevselliğinden kasıt ise; ürün veya ürünlerin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev ve fonksiyonlarıdır. İşlevsellik, her bir ürün bazında farklılık gösterebilir.

Tasarım Merkezinde gerçekleştirilecek tasarım projeleri, süresi, bütçesi, amacı, genel ve teknik tanımı olacak şekilde proje kurgusu ile oluşturulmalıdır. Projelendirilen tasarım faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkacak çıktının nihai ürün/hizmetin işlevselliğine katkısı ortaya konulduğu takdirde ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlandığı müddetçe tasarım merkezi gereklilikleri yerine getirilmiş olacaktır.

Nace Rev. 2'ye göre 5746 sayılı Kanun kapsamına giren faaliyet kodları 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç) dir. Uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin alt kırılımları ise; 74.10.01 - İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) ve 74.10.02 - Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) olmak üzere sınıflandırılmıştır.

5746 sayılı Kanun kapsamında teşvike konu tasarım projelerinde ortaya çıkacak nihai ürünün, ürünün işlevselliğine katkı sağlayacak olması yani modasal etkinin ürünün işlevselliğinde pozitif etki yaratması ve bu etkinin projelendirilmesi, kanunun sağlamış olduğu destek ve teşvikten yararlanabilmek için yeterlidir.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır. Projeler Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvurusu sırasında değerlendirilmektedir.

Tasarım faaliyetinden kasıt sadece endüstriyel tasarım faaliyetleri değildir. Ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi tüm tasarım faaliyetleri mevzuat kapsamında desteklenen faaliyetlerdir. Söz konusu faaliyetlerin ürüne yönelik olması beklenmektedir.

Tasarım projelerinin bir parçası olacak şekilde prototip üretimi projelerin içerisinde yer alabilir ve Tasarım Merkezlerinde prototip ürün imalatı yapılabilir. Söz konusu tasarım projeleri/ faaliyetleri, ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir faaliyetse eğer tasarım faaliyeti olarak kabul edilebilecektir.

5746 sayılı Kanun kapsamında destek ve teşvike konu tasarım faaliyetleri; ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi faaliyetlerdir.

Türkiye'nin ilk tasarım merkezlerinden biri inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. Tasarım Merkezinde projelendirilen tasarım faaliyetleri için belirlenen bir ölçek bulunmamaktadır. Projelerin bina/yapının işlevselliğine katkısı ortaya konacak şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

Tasarım Merkezlerinde prototip ürün imalatı yapılabilir. Tasarım projelerinin bir parçası olacak şekilde prototip üretimi projelerin içerisinde yer alabilir.

Söz konusu faaliyetler, ürünün işlevselliğini arttırmaya, geliştirmeye, farklılaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir faaliyetse eğer tasarım faaliyeti olarak kabul edilebilir.

Tasarım Merkezlerinde değerlendirilmeye alınabilecek tasarım faaliyetlerinin ürün tasarımı ile ilişkisi olması gerekmektedir. Söz konusu faaliyetler sonucu ortaya çıkacak nihai ürün, ürünün işlevselliğine katkıda bulunacaksa eğer tasarım projesi olarak kabul edilebilecektir.

5746 sayılı Kanunda ve Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen teknik kuruluşlardan kasıt, Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen TÜBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Ar-Ge veya tasarım merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktadır.

4691 sayılı Kanun'da tasarım faaliyetlerinin ne olduğu konusunda açıklama yapılmasına rağmen tasarım faaliyeti sayılmayan faaliyetler belirtilmemiştir. Ancak tasarım faaliyetlerini destekleyen mevzuatlarda bir bütünlük olduğunu düşünürsek eğer 5746 sayılı Kanun'da belirtilen tasarım sayılmayan faaliyetler dikkate alınarak tasarım projelerine ve faaliyetlerine yön verilebilir.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Ancak bu konuda mevzuatta belirlenen herhangi bir sayı sınırı bulunmamaktadır.

Tasarım faaliyeti, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin bütünüdür. Dolayısıyla söz konusu tasarım faaliyeti ya da projesinin ürünün işlevselliğinde bir katkı yaratacak olması gerekmektedir. Ortadoğu pazarı için yapılacak bir kumaş tasarımının sadece görselliğinde bir değişiklik tasarlanması bu faaliyetin 5746 sayılı Kanun kapsamına dahil edilebilmesi için yeterli değildir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanılabilmesi için tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tasarım merkezinde Ar-Ge projeleri de yapılabilir ancak tasarım merkezinde yapılan Ar-Ge projeleri için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanılamaz.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktadır.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.

"5746 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği; - Türkiye’deki özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, - Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-Ge projeleri, - Rekabet öncesi işbirliği projeleri, - Teknogirişim sermayesi desteği, - Tasarım tescil desteği, - Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin indirim, istisna, destek ve teşvikleri kapsamaktadır. Dolayısıyla Horizon projeleri de 5746 sayılı Kanun kapsamına girmektedir."

Mevzuatta kurumların bu kapsamda yükümlü olduğu sayısal bir alt/üst limit bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması, Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve Ar-Ge'nin ticarileştirilmesi amacıyla bu tip girişimlerde bulunulması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından olumlu karşılanmakta, merkez sertifikasının sürekliliğinin sağlaması için gerekli görülmektedir.

Faaliyet raporu ile beyan yeterlidir. Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.

Ar-Ge Merkezi sertifikasının devamlılığının sağlanabilmesi için yıl içinde gerçekleştirilmesi gereken bir proje alt/üst limit bulunmamaktadır. Önemli nokta; Ar-Ge merkezi olmak için gerekli asgari TZE personel sayısına ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır.

Ar-Ge veya tasarım merkezi olduktan sonra bu merkezlerde gerçekleştirilecek projelerin başlaması için tekrar bir onay mekanizmasına tabi tutulması söz konusu değildir. Bu projelerin Ar-Ge merkezi kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi yeterlidir. Ancak ayrıca TÜBİTAK gibi hibe programları yürüten kamu kurumlarına da bu projeler için başvuru yapmak ve bu kurumlardan onay almak Ar-Ge merkezinizin niteliğini ve kalitesini artıracaktır. Yıl içinde başlattığınız, sonuçlandırdığınız, revize ettiğiniz projeleri faaliyet raporunda beyan etmeniz gerekmektedir. Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur.

Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunmak veya merkez sertifika sürdürülebilirliğini sağlamak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limiti bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir ve merkez sertifikasını aldıktan sonra istediği kadar proje yürütebilir . Önemli olan nokta; asgari TZE personel sayılarına ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır.

Ar-Ge veya tasarım merkezi başvurusu sırasında Ar-Ge veya tasarım projelerinin bir kamu kuruluşu tarafından destek alması gerekmemektedir. Bununla birlikte ulusal ya da uluslararası kuruluşlardan destek alınmış olması, başvuru değerlendirme aşamasında yürütülecek projelerin Ar-Ge veya tasarım projesi olma niteliklerini destekleyecektir. Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezi olunması sonrasında, Değerlendirme ve Denetim Komisyonunca yapılacak kontrollerde, Ar-Ge ve tasarım merkezinde yürütülecek faaliyetin devamlılığı ile ilgili TÜBİTAK tarafından yürütülen destek projelerine başvurularak projelerin tamamlanması talep edilebilecektir.

Merhaba Esra Hanım,

5746 sayılı Kanunun 3. Maddesinde Ar-Ge ve Tasarım indirimine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde Ar-Ge harcamalarının aktifleştirilmesi ve amortisman yolu ile itfa edilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının projelerin sonunda gayrimaddi hakka ulaşılması durumunda itfa edilmesi, gayrimaddi hakkın oluşmaması durumunda ise gider yazılması ilgili mevuat kapsamında esastır.

Ar-Ge Faaliyetleri sonunda elde edilen gayrimaddi hakkın kullanım amacına uygun olarak amortisman giderinin değerlendirilmesinin önünde ise bir engel bulunmamaktadır. Buna göre ilgili gayrimaddi hakkın üretim safhasında yarattığı fayda üzerinden amortisman giderlerinin üretim maliyetleri içerisinde değerlendirilmesi mümkündür.

Bununla birlikte ilgili proje harcamalarının Ar-Ge indirimine konu edilmesinde de bir sıkıntı bulunmamaktadır. 

Sayın İlgili,

Ekim 2019 itibariyle faal olan 352 Tasarım Merkezi'nden 18'i inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu Tasarım Merkezleri içerisinde mimari ve mühendislik proje hizmetleri veren firmalar da bulunmaktadır. Tasarım Merkezinde gerçekleştirilecek projelerin, binanın ya da yapının işlevselliğine katkısı ortaya konacak şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Ayrıca Tasarım Merkezi olmak için gereken kriterlerden biri; tasarım faaliyetlerinin Türkiye içerisinde gerçekleştirilmesidir. 

Bununla birlikte SGK'lı olmayan kişiler asgari TZE personeli olarak değerlendirilebilir fakat firma ortaklarının TZE Tasarım Personeli olarak gösterilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çok olumlu karşılanmamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurularda firma ortakları hariç tutularak asgari TZE'ye ulaşması beklenebilir. Ayrıca asgari sayı olan 10 TZE personelle başvuru yapmak Tasarım Merkezi'nin sürdürülebilirliği noktasında sorun yaşanmasına sebep olabilecektir.