'Gelir vergisi teşviki' Arama Sonuçları (3 sonuç)

'Gelir vergisi teşviki' Arama Sonuçları (3 sonuç)

5746 Sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Tebliğinin 3.Maddesinin 7. bendinde " 5746 sayılı Kanun kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personel, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmaycaktır. " denilmektedir.

8.bendinde ise " Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları  Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır." denilerek teşvike konu çalışma saatinde bir sınırlama getirilmiştir.

1 hafta boyunca Ar-Ge kapsamında çalışan sigortalı personelin haftasonu tatillerine ilişkin ücretleri de teşvike konu edilir. Ancak sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Bu ödemeler, destek kapsamına girmeyen aylık prim ve hizmet belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 10.maddesi gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına göre, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 31/12/2023 tarihine kadar, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No'lu Tebliğ'in 4. Maddesi Bildirim ve Beyan; MADDE 4 – (1) Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge tasarım kapsamında çalışan personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 "Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir. 5746 sayılı Kanun kapsamında, “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği “ hüküm altına alınmıştır.Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında hesaplanan istisna damga vergisi muhtasar beyanname üzerinde hesaplanan toplam damga vergisinden düşülerek yararlanılabilir.

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmaktadır. Bu şekli ile değerlendirdiğimizde Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan personelin projede çalıştıkları süreler nispetinde teşviklerden faydalanması mümkündür.