'TZE' Arama Sonuçları (28 sonuç)

'TZE' Arama Sonuçları (28 sonuç)

Ar-Ge Merkezi olmak için 15 TZE personel istihdamı sağlanmalıdır. Projeler ise projenin yapısı ve isterlerine uygun sayıda personel ile gerçekleştirilmelidir. Proje başına düşen personel sayısı ile ilgili bir üst/alt limit bulunmamaktadır.

15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etme şartı, firma büyüklüğünden bağımsız tüm başvurular için geçerlidir.

İlgili şekilde bir yapılanma söz konusu olamaz. Her yapı için ayrı ayrı tam zaman eşdeğer şartlarını sağlamak gerekmektedir. Ancak Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

Ar-Ge Merkezi için 15 Tam Zaman Eşdeğer; Tasarım Merkezi için 10 Tam Zaman Eşdeğer şartını sağlamanın yanında mevzuatta belirtilen fiziksel alan, proje ve personel yapısı gibi şartların da sağlanması gerekmektedir. Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi iki farklı başvuru, onay ve belge sistemi olduğu için firmanızın iki başvuru için de ayrı bir hazırlık yapması ve ilişkili şartları sağlaması gerekmektedir. Ancak Ar-Ge Merkezi kapsamında tasarım faaliyetleri ve projeleri de yürütülebilir. Bu faaliyetler için ayrıca bir ekip kurularak 10 Tam Zaman Eşdeğer gereksinimini sağlamaya gerek yoktur.

Ar-Ge Merkezi olmak için başvuru şartlarından biri de en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısına sahip olmaktır. Dolayısıyla bu statüyü kazanmak için tek bir firma özelinde bu asgari şartı sağlamak gerekecektir. 

Başvuru yapıldığı anda firmanızın en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli şartını sağlaması gerekmektedir.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısı mevzuatta belirlenen minimum sayıdır.

Şirket ortaklarının zamanının tamamını Ar-Ge veya tasarım projelerine ayırmaları gerçekçi olmamakla birlikte eforlarının bir kısmını bu projelere ayırmaları mümkündür. Bu şartlar altında şirket ortağının TZE personel sayısına dahil edilmesinde bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak özellikle ölçeği büyük firmalarda işletme yöneticisinin/genel müdürün Ar-Ge Merkezi yöneticisi ya da Ar-Ge personeli olarak beyan edildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı örneklerle karşılaşmaktayız.

15 Tam Zaman Eşdeğer sayısına 45 kişilik bir ekibinin zamanının üçte birini Ar-Ge Faaliyetlerinde geçirmesi; 30 kişilik bir ekibin zamanının yarısının, 15 kişilik bir ekibin ise zamanının tamamını Ar-Ge merkezi faaliyetlerinde geçirmesi ile ulaşılabilir.

Ar-Ge Merkezi olmak için 15 TZE Ar-Ge personel istihdamı sağlanmalıdır. İlgili sayıda herhangi bir esneklik yoktur.

İş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge merkezi olabilmesi için gerekli asgari TZE personel sayısı 15'tir. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edecek sektörlerin NACE kodlarının belirtildiği Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Otomobil ve benzeri araçların imalatı faaliyetinde bulunan firmalar için Ar-Ge Merkezi TZE personel sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bu sayıyla başvuru yapmak zorunda olan diğer sektörler için ilgili Bakanlar Kurulu Kararına linkten ulaşabilirsiniz. 

Belirtilen sayılar asgari limitlerdir.  

702202 sayılı Nace Kodunda faaliyet gösteren firmalar için Ar-Ge Merkezi asgari personel sayısı 15 TZE'dir. Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilecek asgari personel sayılarına ulaşmak için ilgili Bakanlar Kurulu kararına tıklayınız.

Başvuruda belirtilen Ar-Ge Merkezi biriminize diğer birimlerinizden ve mevcut personelinizden kişiler geçirilebilir.

Tasarım Merkezi olmak için gerekli minimum TZE personel sayısı 10'dur ve bu sayı tasarımcı ve teknisyen için toplam yakalanması gereken sayıdır. Tasarımcı ve teknisyen için ayrı ayrı belirlenmiş bir sayı kriteri bulunmamaktadır. Ancak tasarım projelerini yürütecek kişi tasarımcı olacağı için tasarımcı ve teknisyen arasındaki oran firmalarca bu husus dikkate alınarak düzenlemelidir.

Tasarım merkezi olmak ve olduktan sonra bu yapı için sağlanan destek ve teşviklerden faydalanmak için asgari personel şartı olan 10 TZE tasarım personel istihdam etme şartını sağlamanız gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Teknik eğitim fakültelerinin tamamı değil ancak bazıları bu listede yer almaktadır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarımcı kabul edilebilecek personellerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları açıklanmıştır. Teknik eğitim fakültelerinin tamamı değil ancak bazıları bu listede yer almaktadır. Listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Ar-Ge veya tasarım merkezi statüsünü sürdürebilmenin koşullarından olan Ar-Ge merkezleri için 15 (bazı sektörler için 30), tasarım merkezleri için 10 TZE personel yeterliliğinin herhangi bir üç aylık dönemde ihlal edilmesi/sağlanamaması durumunda, şartların ihlal edildiği/sağlanamadığı tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılamaz.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülen projeler için kişi sayı sınırı bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge merkezi statüsünün devamlılığı için 15 TZE (bazı sektörler için 30 TZE), tasarım merkezi statüsünün devamlılığı için 10 TZE personelin bu birimlerde yürütülen projelerde çalışması gerekmektedir. Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve tasarım projelerinde toplamda 15 TZE personel yeterliliğinin sağlandığı müddetçe kaç kişinin veya kimlerin çalıştığı önem arz etmemektedir.

2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sektörler dışında Ar-Ge Merkezi olmak için gerekli asgari TZE Ar-Ge personel sayısı 15'tir. Mevzuat değişikliği sonrasında firmanın personel sayısını 15 TZE'ye düşürmesi teşviklerden faydalanmasına engel teşkil etmeyecektir. Önemli nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır. 2018 yılında Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilecek asgari TZE Ar-Ge personel sayısında bir değişiklik yapılmıştır ve 30 olarak uygulanacak sektörler yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile ekteki gibi tespit edilmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız. 

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmelerin, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Herhangi bir nedenle tam zaman eş değer personel limitinin altına düşülmesi halinde (3'er aylık dönem ortalamasında) yararlanılan vergi teşvik ve istisna tutarları gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenmek zorundadır. Diğer yandan 5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 21.Maddesinin 14.Fıkrası gereğince Ar-Ge Merkezinin iptali de mümkündür.

Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanamaz.

TZE personel sayıları; Ar-Ge Merkezlerinde 15 (belirlenmiş bazı nace kodları ile faaliyet gösteren firmalar için 30) Ar-Ge veya tasarım personeli, tasarım merkezlerinde 10 tasarım personelidir. Ar-Ge ve tasarım merkezi ile ilgili TZE personel kriterleri yönetmelik ve tebliğler ile bu şekilde belirlenmiştir. Bu kriteri karşılayamayan ancak Ar-Ge veya tasarım faaliyeti olan firmalar TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu niteliği olan kuruluşlardan ya da bu kuruluşların yurtdışındaki muadili kurumlardan 5746 sayılı Kanun kapsamında proje desteği alabilirler.

Herhangi bir üç aylık dönemde asgari TZE Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar. Bununla birlikte TZE kriteri Ar-Ge ve tasarım merkezi olma asgari şartlarındandır (5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Madde 20). Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak için gerekli temel şartların yitirildiğinin tespit edilmesi hâlinde ise (TZE personel çalıştırma bu kriterlerdendir) Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevli Ar-Ge ve tasarım personelleri, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti dışında da görev yapabilmektedirler. Ar-Ge ve tasarım personeli olarak istihdam edilmiş olan personellerin bazı aylarda zamanlarını Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri dışında geçirmiş olmaları tam zamanlı Ar-Ge/tasarım personeli olmalarına engel değildir. Bununla birlikte Ar- Ge ve tasarım personellerinin Ar-Ge ve tasarım faaliyeti haricindeki çalışmalarının destek ve teşviklere konu edilmesi mümkün değildir.

5746 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğine göre Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri dışında geçirilen ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu olan süreler ile öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı hesaplamasında dikkate alınır. Herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde Gelir Vergisi Stopajı teşvikinden yararlanma hakkı olan  Ar-Ge veya Tasarım Merkezi çalışanı emekli personel tam zaman eşdeğer hesaplamasında dikkate alınabilir.